Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/4/2014

DOMPLUS s. r. o.

 • Úpadca DOMPLUS s. r. o.
  IČO: 36841498
  Zlatobanská 11617/12
  08005  Prešov-Solivar
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 6 z roku 2015 dňa 12.1.2015
 • Spisová značka - súd 1R/4/2014
 • Spisová značka - správca 1R/4/2014 S1423
Text

Zápisnica z 3. zasadnutia veriteľského výboru

Dlžníka DOMPLUS s. r. o. v reštrukturalizácii, sídlo: Zlatobanská 11617/12, 080 05 Prešov-Solivar, IČO: 36 841 498 (ďalej len „dlžník“) konanej v reštrukturalizácii vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 1R/4/2014.

Miesto a čas konania: DRS s. r. o., Volgogradská 9A, 080 01 Prešov, 05.01.2015 o 11.00 hod.

 

Správca reštrukturalizácie: JUDr. Lenka Jamnická, Volgogradská 9A, 080 01 Prešov. Značka spr.: S1423 

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:               

1) DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.

2) ELIPRO, s.r.o.

3) PETRA Jozef

4) ESCORIAL s.r.o.

5) AKKO, s. r. o. 

každý s počtom hlasov 1

ďalej prítomní za dlžníka: Mgr. Marta Kočišová, konateľ dlžníka a Tomasz Żegliński, konateľ DRS s. r. o..

Toto zasadnutie veriteľského výboru bolo zvolané predsedom veriteľského výboru v zmysle ust. § 128 ods. 1 a § 144 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) z dôvodu doručenia Návrhu reštrukturalizačného plánu predkladateľom plánu dňa 22.12.2014.

Program zasadnutia veriteľského výboru:

 1. Otvorenie
 2. Správa predkladateľa reštrukturalizačného plánu o pláne
 3. Diskusia
 4. Hlasovanie o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu (prijatie, zamietnutie, pripomienkovanie – predloženie plánu predkladateľovi na prepracovanie)
 5. Záver.

 

K bodu 1:

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:00 hod. predseda veriteľského výboru a privítal prítomných. Predseda veriteľského výboru konštatoval, že Návrh reštrukturalizačného plánu mu bol doručený v zákonnej lehote určenej ustanovením § 143 ZKR. V zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 ZKR zvolal predseda veriteľského výboru toto zasadnutie v lehote do 15 dní od predloženia Návrhu reštrukturalizačného plánu. Konštatoval, že sú prítomní 5  členovia veriteľského výboru a veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K bodu 2:

Členovia veriteľského výboru boli oboznámení s Návrhom reštrukturalizačného plánu dlžníka.

K bodu 3:

Pán Rastislav Žigraj, zástupca veriteľa ELIPRO, s.r.o. nesúhlasil s navrhovaným uspokojením 10% z každej nezabezpečenej pohľadávky v skupine N1 nezabezpečených pohľadávok a požadoval aby sa veriteľom v tejto skupine uhradilo dokopy 60% z prihlásených a správcom zistených pohľadávok. Pán Žigraj navrhoval zachovať termíny a výšku splátok v skupine N1 podľa navrhovaného reštrukturalizačného plánu Dlžníka, avšak následne by sa pokračovalo v splácaní zostávajúcich častí pohľadávok veriteľov v tejto skupine a to až po dosiahnutie 60% uspokojenia pohľadávok v skupine N1, v súlade s Rozvrhom úhrad.

Zároveň, zástupca veriteľa ELIPRO, s.r.o. požiadal o zapracovanie aktuálnej zákazky dlžníka – investičný projekt v časti Solivar – Prešov, kde sú rozostavané dva rodinné domy, ktoré predkladateľ plánu opomenul uviesť v jeho opisnej časti.

Zástupca veriteľa PETRA Jozef súhlasil s tým, že 10% uspokojenie nezabezpečených pohľadávok veriteľov v skupine N1 je nepostačujúce a priklonil sa k pripomienke zástupcu veriteľa ELIPRO, s.r.o. o potrebe vyššieho uspokojenia nezabezpečených pohľadávok v skupine N1 s dlhším splátkovým kalendárom pre týchto veriteľov.

Pán Ľudovít Hympán nemal žiadne pripomienky k Návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka, no mal za to, že by sa predkladateľ plánu mal zaoberať pripomienkami veriteľov ELIPRO, s.r.o. a PETRA Jozef.

Zástupca veriteľov ESCORIAL s.r.o. a AKKO, s. r. o. nemal žiadne pripomienky na prepracovanie reštrukturalizačného plánu.

K bodu 4:

Predseda veriteľského výboru informoval prítomných o zákonných možnostiach hlasovania o predloženom návrhu reštrukturalizačného plánu a následkoch výsledku hlasovania pre ďalší priebeh reštrukturalizačného konania. Na základe predchádzajúcej diskusie predseda veriteľského výboru navrhol aby veriteľský výbor hlasoval o uznesení č. 1 v tomto znení :

Uznesenie č. 1 :

„Veriteľský výbor na základe výhrad k predloženému Návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka DOMPLUS s. r. o. v reštrukturalizácii určuje predkladateľovi plánu lehotu 15 dní na prepracovanie plánu v zmysle pripomienok a návrhov k plánu, uvedených v tejto zápisnici a vracia týmto plán  predkladateľovi na prepracovanie.“

Následne predseda veriteľského výboru vyzval členov veriteľského výboru aby hlasovali o prijatí Uznesenia č. 1.

Výsledok hlasovania :

Za prijatie Uznesenia č. 1      : 5 členov VV

Proti prijatiu Uznesenia č. 1   : nikto

Zdržal sa hlasovania              : nikto

 

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že zasadnutie veriteľského výboru prijalo Uznesenie č. 1 a vrátilo predkladateľovi plánu Návrh reštrukturalizačného plánu na prepracovanie v lehote do 15 dní.

K bodu 5 :

Predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným za účasť a po vyčerpaní všetkých bodov programu zasadnutia ukončil zasadnutie o 13:15 hod.

 

 

.............................................................                                

Za predsedu VV

DOKA Slovakia Debniaca technika, s.r.o.

Ľudovít Hympán