Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/43/2014

TRIO PACK PLASTIC s.r.o.

 • Úpadca TRIO PACK PLASTIC s.r.o.
  IČO: 43884393
  Haburská 49/A
  821 01  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 26 z roku 2015 dňa 9.2.2015
 • Spisová značka - súd 6K/43/2014
 • Spisová značka - správca 6K/43/2014 S 1503
Text

Mgr. Dušan Marko, správca konkurznej podstaty úpadcu: TRIO PACK PLASTIC, s.r.o., Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 6K/43/2014, týmto zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu je: 1158966002/1111 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Mgr. Dušan Marko, správca