Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 61 z roku 2015 dňa 30.3.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze týmto zverejňuje zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru v predmetnej konkurznej veci, ktorá bola spísaná predsedom veriteľského výboru dňa 23.03.2015.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

 

Spisová značka:     2 K 38/2013

Úpadca: 101 % spol. s r.o., IČO: 31 689 116

 

Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, predseda veriteľského výboru, zvolala spôsobom per rollam, zasadnutie veriteľského výboru, v konkurznom konaní sp. zn. 2K 38/2013 na majetok úpadcu 101 % spol. s r.o., IČO: 31 689 116.

 

Správca predložil veriteľskému výboru žiadosť o uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku všeobecnej podstaty - motorového vozidla Fiat Ducato  2,3 JTD, rok výroby 2007, momentálne nepojazdné, súpisová hodnota 2 500,00 €.

Veriteľský výbor svojim hlasovaním  v zmysle § 38 ods. 3 ZKR prijal uznesenie:

Veriteľský výbor

ukladá záväzný pokyn  na speňaženie majetku všeobecnej podstaty – motorového  vozidla Fiat Ducato  2,3 JTD,  predajom v aukcii, prostredníctvom portálu mercudo, s dobou platnosti inzerátu 30 dní, a s jednou obhliadkou vozidla.  Kritériom pre uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom bude najvyššia ponúknutá cena, pričom neprimerane nízku cenu bude môcť správca odmietnuť a konečný predaj bude podliehať schváleniu veriteľského výboru. Všetky náklady spojené s odvozom a prepisom vozidla na dopravnom inšpektoráte bude znášať záujemca v plnej výške.

 Hlasovanie členov veriteľského výboru:

 1. Slovenská konsolidačná, a.s. „za“
 2. Sociálna poisťovňa „proti“
 3. Daňový úrad Prešov    „za“

Prijaté uznesenie veriteľského výboru je totožné s návrhom správcu.

 

Zápisnica spísaná dňa 23. 3. 2015  v Bratislave

 

Slovenská konsolidačná a.s.

v zast. Ing. Jana Krutáková

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V Prešove, dňa 24.03.2015

JUDr. Slavomír Dubjel, správca