Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 62 z roku 2015 dňa 31.3.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, správca úpadcu AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kapitulská 14, 917 01 Trnava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:00 a od 13:30 do 16:00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel. č.: +421 907 700 045, alebo mailom na skp.veselovskyp@gmail.com.

V Trnave dňa 26.03.2015

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572