Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 63 z roku 2015 dňa 1.4.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

Doplnenie súpisu oddelenej podstaty

Zabezpečený veriteľ: Slovenská republika, Daňový úrad Prešov

Súpisová zložka všeobecnej podstaty – Hnuteľná vec (súbor hnuteľných vecí)

Popis: umelecká zbierka modelov automobilov

Približný rok výroby: nezistený

Stav opotrebovanosti: používané / opotrebované

Podielové spoluvlastníctvo: nie

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Súpisová hodnota: 46.471,48 €

Deň zaradenia do súpisu: 23.03.2015

Dôvod zaradenia do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1, písm. a)

Zabezpečovacie právo: záložné právo

Opis zabezpečenej pohľadávky – právny dôvod vzniku pohľadávky: daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/542359 zo dňa 25.08.2005, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty č. 717/2005/548480 zo dňa 25.10.2005, platobný výmer č. 717/210/58122/00/Šva zo dňa 27.09.2000, platobný výmer 717/2100/85239/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/2100/85200/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer č. 717/2100/85196/02/Šva zo dňa 14.10.2002, platobný výmer 717/230/67885/03/Ale zo dňa 07.11.2003, č. 717/230/67865/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67857/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/67871/03/Ale zo dňa 07.11.2003, platobný výmer 717/230/51886/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51890/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer 717/230/51882/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51850/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51878/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51875/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51870/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie č. 717/230/51809/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51780/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51769/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51794/05/Ale zo dňa 14.09.2005, rozhodnutie 717/230/51841/05/Ale zo dňa 14.09.2005, platobný výmer č. 717/230/66006/05/Ale zo dňa 27.10.2003, rozhodnutie 717/230/11015/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/1018/03/Ale zo dňa 13.01.2003, rozhodnutie č. 717/230/10988/03/Ale zo dňa 27.02.2003, rozhodnutie 717/2100/95225/02/Ale zo dňa 17.12.2002, rozhodnutie 717/230/69227/03/Ale zo dňa 19.11.2003, rozhodnutie č. 717/230/60216/04/Ale o uložení pokuty zo dňa 22.07.2004

Výška zabezpečenej pohľadávky: 77.207,79 €

Odkaz na zápis v zozname pohľadávok: 268 – 295, 402

 

V Prešove, dňa 23.03.2015

JUDr. Slavomír Dubjel, správca