Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 63 z roku 2015 dňa 1.4.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty

Súpisová zložka všeobecnej podstaty - Iná majetková hodnota

Popis: peňažná hotovosť

Celková suma: 574,93

Mena: €

Právny dôvod vzniku: príjem z prevádzkovania školského bufetu

Register, v ktorom je iná majetková hodnota evidovaná: nie je evidovaná v registri

Súpisová hodnota: 574,93 €

Deň zaradenia do súpisu: 23.03.2015

Dôvod zaradenia do súpisu: majetok podliehajúci konkurzu podľa § 67 ods. 1, písm. a)

 

V Prešove, dňa 23.03.2015

JUDr. Slavomír Dubjel, správca