Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 74 z roku 2015 dňa 20.4.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze, Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, sídlo kancelárie správcu Puškinova 16, 080 01 Prešov, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov, sp. zn. 2K/38/2013 týmto vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj nasledovnej súpisovej zložky majetku:

 

Hnuteľná vec – automobil Fiat Ducato 2,3 JTD, EČV: PP 828 BS, rok výroby 2007, opotrebovaný, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 – výlučné vlastníctvo, súpisová hodnota majetku: 2.500,- €

 

Podmienky ponukového konania:

ponukové konanie prebieha prostredníctvom aukcie na portáli Mercudo (www.mercudo.com)

doba platnosti inzerátu 30 dní od ohliadky (t.j. do 28.05.2015 vrátane)

ohliadka vozidla sa uskutoční dňa 28.04.2014 o 09:00 hod. v areáli AUTO-VALAS s.r.o. na adrese Mlynská 10, Smižany

 

Za účelom ohliadky prosím kontaktujte správcu elektronickou poštou na adrese pravneporadenstvo@gmail.com.

Kritériom pre uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom bude najvyššia ponúknutá cena, pričom neprimerane nízku cenu bude môcť správca odmietnuť a konečný predaj bude podliehať schváleniu veriteľského výboru.

Všetky náklady spojené s odvozom a prepisom vozidla na dopravnom inšpektoráte bude znášať záujemca - kupujúci v plnej výške.

 

V Prešove, dňa 01.04.2015

JUDr. Slavomír Dubjel, správca