Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 90 z roku 2015 dňa 14.5.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text

Oprava zverejnenia oznamu o zvolaní 1. schôdze veriteľov z dôvodu nesprávneho uvedenia programu v bode 3.

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, správca úpadcu AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 34 ods. 1 Zákona  o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z.  v platnom znení  /ďalej len ZKR/, zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 19.06.2015 so začiatkom o 10.00 hod., ktorá sa uskutoční v sídle kancelárie správcu - na adrese: Kapitulská 14, 917 01 Trnava, s nasledovným programom:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze

2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania do konania prvej schôdze veriteľov

3. Voľba  členov veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa ustanovenia § 36 zákona č. 7/2005 Z.z.

5. Rôzne

6. Záver

Pri prezentácii zúčastnení veritelia predložia: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra a zástupcovia veriteľov tiež písomnú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.

 

                                                                                                                   Ing. Peter Veselovský, správca S 1572