Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o.

 • Úpadca 101%, spol. s r.o.
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  05801  Poprad
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 99 z roku 2015 dňa 27.5.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

Oznam o doručení prihlášky po základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101% spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: SINTRA spol. s r.o., odštepný závod ZDROJ Poprad, so sídlom Hraničná 14, 058 27 Poprad, IČO: 00 685 232, v celkovej sume 64,82 €.

 

JUDr. Slavomír Dubjel, správca