Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 103 z roku 2015 dňa 2.6.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

JUDr. Slavomír Dubjel, správca, so sídlom kancelárie Puškinova 16, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu 101%, spol. s r.o., so sídlom Nám sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO: 31 689 116, vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.: 2K/38/2013 týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v spojení s ustanovením § 107 ods. 2 ZKR zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 23.6.2015 o 10.30 hod. na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, 3. poschodie s nasledovným programom:

 1. Otvorenie schôdze veriteľov
 2. Správa správcu o stave konkurzného konania
 3. Voľba zástupcu veriteľov
 4. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby predložia výpis z Obchodného registra použiteľný na právne úkony, nie starší ako 3 mesiace. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia splnomocnenie na ich zastupovanie, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

 

V Prešove dňa 28.05.2015 

JUDr. Slavomír Dubjel, správca