Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Súpis oddelenej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 116 z roku 2015 dňa 19.6.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, správca úpadcu AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), ako správca úpadcu v súlade s ustanovením § 76 ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preraďuje položky č. 1-6 zapísané v súpise všeobecnej majetkovej podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku OV 94/2015 dňa 20.05.2015 pod značkou K011183, do súpisu oddelenej majetkovej podstaty v prospech veriteľa:

Zabezpečený veriteľ: SR – Daňový úrad Trnava, so sídlom Hlboká 8/1, 917 01 Trnava, si prihláškami pohľadávok s poradovým číslom 1 – 79, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok zapísané pod č. 89 - 167 uplatnil zabezpečovacie právo:

Daňový úrad Sládkovičovo zriadil záložné právo k nehnuteľnosti daňového dlžníka AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA , s.r.o., IČO: 36 267 805 (Právoplatné a vykonateľné Rozhodnutia o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti), ktorá je vedená Okresným úradom Galanta, katastrálny odbor na LV č. 3476 pre katastrálne územie Veľké Úľany, obec Veľké Úľany, okres Galanta, parcely registra ,,E,, evidované na mape určeného operátora, parcelné číslo 4875/3 o výmere 3217 m2 – orná pôda, parcelné číslo 4875/103 o výmere 358 m2 – orná pôda, parcelné číslo 4875/203 o výmere 781 m2 – orná pôda, parcelné číslo 4877/1 o výmere 3791 m2 – orná pôda, parcelné číslo 4877/2 o výmere 4093 m2 – orná pôda, parcelné číslo 4877/101 o výmere 1320 m2 – orná pôda, vo vlastníctve úpadcu.

 

 

                                                                                                                   Ing. Peter Veselovský, správca S1572