Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2015 dňa 26.6.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1595
Text

ZÁPISNICA

z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze so sídlom Nám. Sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO : 31 689 116, ktorá sa uskutočnila dňa 23.06.2015 o 10:50 hod. v kancelárii správcu na adrese Žriedlová ul. č. 3 v Košiciach

Úpadca: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. Sv. Egídia 44, 058 01 Poprad, IČO : 31 689 116,   zapísaný v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 1686/P

Správca:  JUDr. Slavomír Dubjel, správca

Značka správcu: S1390

Súd vedúci konanie:             Okresný súd Prešov

Spisová značka:                   2K/38/2013 S1390

Prvé zasadnutie zástupcu veriteľov v konkurznej veci úpadcu 101%, spol. s r.o. v konkurze bolo zvolané JUDr, Slavomírom Dubjelom, správcom na ďalšej schôdzi veriteľov úpadcu dňa 23.06.2015. Toto zasadnutie sa uskutočnilo v kancelárii správcu, pričom správca bol na tomto zasadnutí osobne prítomný.

Prítomný zástupca veriteľov:

Slovenská konsolidačná, a.s.

 

Program zasadnutia zástupcu veriteľov:

1) Otvorenie

2) Elektronická komunikácia

3) Záver

 

1) Otvorenie

JUDr. Slavomír Dubjel, správca privítal prítomného zástupcu veriteľov na dnešnom zasadnutí a oboznámil ho s programom tohto zasadnutia.

2) Elektronická komunikácia

Zástupca veriteľov a správca sa dohodli, že vzájomnú komunikáciu budú realizovať elektronickou poštou.

3) Záver

Nakoľko bol program tohto zasadnutia správcu a zástupcu veriteľov vyčerpaný, zástupca veriteľov nemá žiadne iné návrhy, nevznáša žiadne námietky voči priebehu stretnutia ani námietky voči zneniu zápisnice alebo prijatým uzneseniam, správca poďakoval prítomnému zástupcovi veriteľov za účasť a toto zasadnutie o 10:55 hod. ukončil.

V Košiciach, dňa 23.06.2015

                                                                                  ..................................................................

                                                                                  JUDr. Slavomír Dubjel, správca

Prítomný zástupca veriteľov

Slovenská konsolidačná, a.s.

 

Podpis:  ............................................................................