Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o., "v konkurze"
  IČO: 36405132
  Mudroňová 5
  010 01  Žilina
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2015 dňa 6.8.2015
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1240
Text

OZNÁMENIE O výsledku dražby

zo dňa 31.07.2015

 

Sp. zn. správcu: 3K/9/2012 S 1240

 

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. ako správca oprávnený k zorganizovaniu dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ust. § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov(ďalej aj len „ZKR“) zverejňuje podľa ust. § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „ZoDD“) Oznámenie o výsledku dražby:

 

Označenie správcu: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833; správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132

 

Navrhovateľ dražby: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

 

Miesto konania dražby: Notársky úrad, JUDr. Anna Švachová, Daniela Dlabača 2745/22, 010 01 Žilina, dražobná miestnosť

 

Dátum konania dražby: 31.07.2015

 

Čas otvorenia dražby: 09:00 hod.

 

Dražba: 2. kolo dražby

 

Predmet dražby: Predmetom dražby je nehnuteľnosť – pozemok parcelné číslo 721/513 ostatné plochy o výmere 381 m2 nachádzajúci sa v k. ú. Budatín, obec: Žilina, okres: Žilina, zapísaný Okresným úradom Žilina, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 1518 v spoluvlastníckom podiele 1/2.

 

Označenie predmetu dražby:   nehnuteľnosť – pozemok nachádzajúci sa v k. ú . Budatín, parcelné č.: 721/513, druh pozemku: ostatné plochy, výmera: 381 m2, list vlastníctva č. 1518, spoluvlastnícky podiel 1/2, spôsob využívania pozemku: pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu, umiestnenie pozemku: pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

 

Opis predmetu dražby: pozemok sa nachádza v k.ú. Budatín v blízkosti rodinných domov, je svahovitý a v súčasnosti využívaný ako prístupová cesta. Na pozemku sa nachádza asfaltová cesta, ktorá slúži ako prístupová cesta k rodinným domom.

 

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

LV č. 1518

Poznámky

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 55/2010 od súdneho exekútora JUDr. Jozef Buri so sídlom Zd. Nejedlého 22, Levice prospech opráv. BEZ ELBAT Ltd. s.r.o., Rybničná 40, 835 54 Bratislava na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 zo dňa 18.02.2010 podľa P1 177/2010 - 47/2010

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1004/2010 od súdneho exekútora JUDr. Martin Rišian so sídlom ul. Pivovarská 1069, Žilina, IČO: 37801511 v prospech opráv. PRELMONTELEKRTO s.r.o., Sládkovičova 1972, Čadca, IČO: 31608230 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P1 88/11 - 15/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia a.s. je Upovedomenie o začatí exekúcie EX 18/11 od súdneho exekútora JUDr. Ján Gavura so sídlom Štúrova 17, Liptovský Mikuláš v prospech opráv. FIVING s.r.o., Palugayho 550, Liptovský Mikuláš, IČO: 31571778 na nehn.: parc. č. 821/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P1 354/11 - 68/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia a.s. je Exekučný príkaz na predaj nehnuteľnosti EX 18/11 od súdneho exekútora JUDr. Ján Gavura so sídlom Štúrova 17, Liptovský Mikuláš v prospech opráv. FIVING s.r.o., Palugayho 550, Liptovský Mikuláš, IČO: 31571778 na nehn.: parc. č. 821/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P1 505/11 - 105/11

 

Na podiel vl. EUROS Slovakia s. r. o. je Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením záložného práva a predajom nehnuteľnosti od súdneho exekútora JUDr. Stanislav Moskvič, Floriánova 2, 080 01 Prešov v prospech opráv. VPK s.r.o., Jilemnického 3, 081 02 Prešov, IČO: 36484555 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P1 604/11 - 123/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva a predaja nehn. EX 376/2011-9 od súdneho exekútora JUDr. Stanislav Moskvič so sídlom Floriánova č. 2, 080 01 Prešov v prospech opráv. VPK s.r.o., Jilemnického 3, 081 02 Prešov, IČO: 36484555 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P1 704/11 - 138/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti EX 25/11 od súdneho exekútora JUDr. Mária Nováková so sídlom Matejkova 13, 841 05 Bratislava v prospech opráv. TMS-MONTYS s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 34103287 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P1 1072/11 - 215/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia, s.r.o. je Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 164/2011-28 od súdneho exekútora JUDr. Andrea Krasňanová so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica v prospech opráv. Kováč Ľubomír, Športová 7, Prievidza, IČO: 33783403 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 1298/11 - 253/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o zriadení exekučného záložného práva EX 1331/2011 od súdneho exekútora Mgr. Milan Somik so sídlom Jilemnického 12, 036 01 Martin v prospech opráv. VšZP, a. s., pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, IČO: 35937874 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 1398/11 - 268/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s. r. o. je Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením záložného práva EX 847/2011-7 od súdneho exekútora JUDr. Veronika Kučavíková so sídlom Ulica Republiky 30, 010 01 Žilina v prospech opráv. Richter + Frenzel s. r. o., U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9, IČO: 61852325 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 1401/11 - 269/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením záložného práva EX 1916/2011-12 od súdneho exekútora JUDr. Jozef Rišian so sídlom ul. Pivovarská 1069, Žilina v prospech opráv. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova 16, Žilina, IČO: 37905473 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 1598/11 - 346/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie EX 4/2012 od súdneho exekútora Mgr. Ján Janec so sídlom Račianska 109/C, 831 02 Bratislava na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 177/12 - 64/12

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia a.s. je zriadené exekučné záložné právo na základe Upovedomenia č. EX 43/12 od súdneho exekútora: JUDr. Ján Gavura so sídlom Štúrova 17, Liptovský Mikuláš na nehn.: pozemok reg. C KN parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2. Podľa č. P 395/2012 - 135/12;

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 556/2012 od súdneho exekútora JUDr. Martin Rišian so sídlom ul. Pivovarská 1069, Žilina, IČO: 37801511 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 453/12 - 151/12

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 149/12 od súdneho exekútora JUDr. Ivan Polák so sídlom ul. Mazúrová 2, 909 01 Skalica na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa P 745/12 - 248/12

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je zriadené záložné právo-Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 1037/12 od súdneho exekútora JUDr. Pavel Halás so sídlom Popradská 70, 822 01 Bratislava 214 na nehn.: C KN parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2, podľa P 861/12, 283/12;

 

Ťarchy:

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia, s.r.o. je Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 694/340/111530/Boď od Daňového úradu Žilina I., ul. J. Kráľa 2, 010 01 Žilina na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 zo dňa 27.11.2009 podľa Z 7351/09 - 360/09, Oznámenie o postúpení danového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, podľa Z 5257/13 - 228/13

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia, s.r.o. je Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 694/340/81198/10/Boďv od Daňového úradu Žilina I., ul. J. Kráľa 2, 010 01 Žilina na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 zo dňa 10.08.2010 podľa Z 6483/2010 - 242/2010, Oznámenie o postúpení danového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, podľa Z 5257/13 - 228/13

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia, s.r.o. je Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam - na zabezpečenie daňového nedoplatku č. 694/340/81274/10/Boďv od Daňového úradu Žilina I., ul. J. Kráľa 2, 010 01 Žilina na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 zo dňa 12.08.2010 podľa Z 6485/2010 - 243/2010, Oznámenie o postúpení danového nedoplatku na Slovenskú konsolidačnú, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35776005, podľa Z 5257/13 - 228/13

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva EX 669/10 od súdneho exekútora JUDr. Zuzana Kubešová so sídlom ul. 17. novembra 2304, 955 01 Topoľčany v prospech opráv. Andrej Hanko, Nitrianska Streda 224 na nehn.: parc. č.721/513 - ostat. pl. - 381m2m podľa Z 7832/10 - 288/2010

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva EX 1004/2010 od súdneho exekútora JUDr. Martin Rišian so sídlom ul. Pivovarská 1069, Žilina, IČO: 37801511 v prospech opráv. PRELMONT-ELEKRTO s.r.o., Sládkovičova 1972, Čadca, IČO: 31608230 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 787/11 - 27/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia a.s. je Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 18/11 od súdneho exekútora JUDr. Ján Gavura so sídlom Štúrova 17, Liptovský Mikuláš v prospech opráv. FIVING s.r.o., Palugayho 550, Liptovský Mikuláš, IČO: 31571778 na nehn.: parc. č. 821/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 2645/11 - 105/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia je Exkučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 14/2011-29 od súdneho exekútora JUDr. Andrea Farkašová so sídlom Lamačská cesta 109, 840 02 Bratislava v prospech opráv. ProFire, spol. s r. o., Školská 11/A, Slovenský Grob, IČO: 36744174 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 3399/11 - 132/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva a predaja nehn. EX 376/2011-9 od súdneho exekútora JUDr. Stanislav Moskvič so sídlom Floriánova č. 2, 080 01 Prešov v prospech opráv. VPK s.r.o., Jilemnického 3, 081 02 Prešov, IČO: 36484555 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 3730/11 - 138/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 728/2011-14 od súdneho exekútora JUDr. Ing. Pavol Malík so sídlom ul. 1. mája 22, Žilina v prospech opráv. Fagus SK s.r.o., Hliník nad Váhom č. 428 Bytča, IČO: 36388980 na nehn.: CKN parc. č. 721/513 - ostat. pl. o výmere 381m2 podľa Z 4540/11 - 165/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva EX 25/11 od súdneho exekútora JUDr. Mária Nováková so sídlom Matejkova 13, 841 05 Bratislava v prospech opráv. TMS-MONTYS s.r.o., Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 34103287 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 7066/11 - 248/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz ba zriadenie záložného práva EX 167/2011-96 od súdneho exekútora JUDr. Denisa Regináčová Mihalová so sídlom Moyzesova 34, 040 01 Košice v prospech opráv. Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, Bratislava, IČO: 31610919 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 7894/11 - 283/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva EX 150/2011 od súdneho exekútora Mgr. Erik Fekete so sídlom Puškinova 16, P.O.BOX 180, 080 01 Prešov v prospech oprávneného: THERMO LINE, s.r.o., Traktorová 1, 058 01 Poprad, IČO: 36 510 483 na nehn.: pozemok reg. C KN s par. č. 721/513 - ost. pl. o výmere 381m2, podľa č. Z 8122/11 - 294/11;

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia, s.r.o. je Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva EX 164/2011-30 od súdneho exekútora JUDr. Andrea Krasňanová so sídlom Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica v prospech opráv. Kováč Ľubomír, Športová 7, Prievidza, IČO: 33783403 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 8150/11 - 296/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s. r. o. je Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva EX 847/2011-11 od súdneho exekútora JUDr. Veronika Kučavíková so sídlom Ulica Republiky 30, 010 01 Žilina v prospech opráv. Richter + Frenzel s. r. o., U Technoplynu 1572/1, 198 00 Praha 9, IČO: 61852325 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 8211/11 - 301/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva EX 951/2011 od súdneho exekútora JUDr. Pavel ŠAJÁNEK so sídlom ul. Sadová 621, 905 01 Senica v prospech opráv.: MITOB HB, s.r.o., U smaltovny 1318/26, Praha 7, IČO: 26001411 na nehn.: pozemok reg. C KN s parc. č. 721/513 - ostat. pl. o výmere 381m2 podľa č. Z 8810/11 - 342/11;

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením záložného práva EX 1916/2011-12 od súdneho exekútora JUDr. Jozef Rišian so sídlom ul. Pivovarská 1069, Žilina v prospech opráv. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Hurbanova 16, Žilina, IČO: 37905473 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 8902/11 - 347/11

 

Na podiel 1/2 vl. EUROS Slovakia s.r.o. je Exekučný príkaz na zriadenie záložného práva EX 1331/2011 od súdneho exekútora Mgr. Milan Somik so sídlom Jilemnického 12, 036 01 Martin v prospech opráv. VšZP, a. s., pobočka Žilina, P. O. Hviezdoslava 26, IČO: 35937874 na nehn.: parc. č. 721/513 - ostat. pl. - 381m2 podľa Z 9495/11 - 390/11

 

iné údaje:

Bez zápisu

 

Poznámka:

Bez zápisu.

 

Súpisová hodnota:                  5.715 EUR

 

Výška ceny dosiahnutej

vydražením:                            1.428,75 EUR

 

Licitátor:                                 JUDr. Peter Vachan, komplementár správcu Úpadcu