Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/38/2013

101%, spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca 101%, spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31689116
  Nám. sv. Egídia 44
  058 01  Poprad
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 158 z roku 2015 dňa 18.8.2015
 • Spisová značka - súd 2K/38/2013
 • Spisová značka - správca 2K/38/2013 S1390
Text

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

 

Súpisová zložka všeobecnej podstaty:   § 38 písm. h) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. – Iná majetková hodnota

Popis: Ochranná známka POZ 2206-2014

Register:  Register ochranných známok SR

Právny dôvod vzniku: Osvedčenie o práve prednosti vydané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

Súpisová hodnota majetku: 5.000,00 €

Dôvod zaradenia do súpisu:   § 67 ods. 1 písm. b) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý úpadca nadobudol počas konkurzu

 

Deň zaradenia do súpisu: 23.07.2015

 

 

V Prešove, dňa 23.07.2015

           JUDr. Slavomír Dubjel, správca