Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109  Bratislava - Ružinov
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 168 z roku 2015 dňa 2.9.2015
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S1382
Text

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu 1. Bratislavská realitná, s.r.o. sídlo: Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO: 36 611 549, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvolávam schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 17.09.2014 o 10.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese: Miletičova 23, 821 09 Bratislava, 4. poschodie. Predmetom schôdze veriteľov bude program s nasledovnými bodmi: 1. otvorenie schôdze veriteľov 2. hlasovanie o výmene správcu 3. záver.  Právo zúčastniť sa              na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z obchodného registra.

V Bratislave, dňa 26.08.2015

JUDr. Juraj Gajdošík