Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 36K/33/2014

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 36267805
  Leninova 1
  92522  Veľké Úľany
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 168 z roku 2015 dňa 2.9.2015
 • Spisová značka - súd 36K/33/2014
 • Spisová značka - správca 36K/33/2014 - S 1572
Text

Ing. Peter Veselovský, správca S 1572, so sídlom kancelárie Kapitulská 14, 917 01 Trnava, Slovenská republika, správca úpadcu AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36 267 805, so sídlom Leninova 1, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika (ďalej len „úpadca“), oznamuje v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona  o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z.  v platnom znení  /ďalej len ZKR/, že po základnej prihlasovacej lehote bola doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávok od veriteľa:

AGRO Jevišovice, a.s., so sídlom Jevišovice 102, Česká republika, IČO: 494 55 958, v celkovej výške 491.945,30 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 ZKR pod č. 15/A (172-221).

 

                                                                                                                   Ing. Peter Veselovský, správca S1572