Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109  Bratislava - Ružinov
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 224 z roku 2015 dňa 23.11.2015
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S1685
Text

Trnavský správcovský dom, k.s., správca úpadcu: 1. Bratislavská realitná, s.r.o., Trenčianska 11, 821 09, Bratislava - Ružinov, IČO: 36 611 549, zap. v OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 41139/B,  č.k. 3K/72/2012, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcovskej kancelárie na adrese Námestie SNP č. 3, 917 01  Trnava, v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod do 16.00 hod.

Nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné vopred oznámiť a následne dohodnúť telefonicky na mob. tel. č. 0948 181 966, alebo na e-mailovej adrese: office@tsd.sk alebo písomne na adrese sídla správcu.

 

Trnavský správcovský dom, k.s. správca,

v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár