Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/31/2015

HanSpa Medica, spol. s r.o.

 • Úpadca HanSpa Medica, spol. s r.o.
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  905 01  Senica
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 8 z roku 2016 dňa 14.1.2016
 • Spisová značka - súd 23K/31/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 23K/31/2015 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu HanSpa Medica, spol. s r.o., so sídlom Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO: 44 946 911, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24312/T, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania môžu do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 23K/31/2015 S 1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bratislavská 17/26, 924 01 Galanta, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod., vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu na trnava@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania sa.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca