Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/31/2015

HanSpa Medica, spol. s r.o.

 • Úpadca HanSpa Medica, spol. s r.o.
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  905 01  Senica
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 33 z roku 2016 dňa 18.2.2016
 • Spisová značka - súd 23K/31/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 23K/31/2015 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu HanSpa Medica, spol. s r.o., so sídlom Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO: 44 946 911, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24312/T, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že kauciu vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK58 1100 0000 0029 4401 7263.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca