Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/31/2015

HanSpa Medica, spol. s r.o.

 • Úpadca HanSpa Medica, spol. s r.o.
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  905 01  Senica
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 42 z roku 2016 dňa 2.3.2016
 • Spisová značka - súd 23K/31/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 23K/31/2015 S1436
Text

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu HanSpa Medica, spol. s r.o., so sídlom Robotnícka 57/19, 905 01 Senica, IČO: 44 946 911, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 24312/T, v zmysle § 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 12.04.2016 o 10:00 hod. na adrese LUXE BIZNIS CENTRUM, 3. poschodie, Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava. Prezentácia účastníkov prebieha od 9:45 do 10:00 hod.

Program: 1. Otvorenie, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZKR, 4. Voľba členov veriteľského výboru, 5. Záver.

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľov a doklad totožnosti.

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca