Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/31/2015

HanSpa Medica, spol. s r.o.

 • Úpadca HanSpa Medica, spol. s r.o.
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  905 01  Senica
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 51 z roku 2016 dňa 15.3.2016
 • Spisová značka - súd 23K/31/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 23K/31/2015 S1436
Text
Por. č. Druh súpisovej zložky majetku Dlžník Právny dôvod Celková suma (súpisová hodnota) 1 peňažná pohľadávka Ing. Boris Hanák, Hollého 741/5, 905 01 Senica Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica Mgr. Natália Španková, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica povinnosť podľa § 11 ods. 4 ZKR 6 000,00 EUR 2 peňažná pohľadávka Okresný súd Trnava nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu 797,90 EUR 3 peňažná pohľadávka Mgr. Natália Španková, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica nárok z odporovateľného právneho úkonu 28 984,33 EUR 4 peňažná pohľadávka HanSpa Agency, spol. s r.o., IČO: 43 907 890 nárok z odporovateľného právneho úkonu 9 200,00 EUR 5 peňažná pohľadávka Mgr. Natália Španková, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica nárok z odporovateľného právneho úkonu 4 602,62 EUR 6 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica nárok z odporovateľného právneho úkonu 3 726,00 EUR 7 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica náhrada škody spôsobenej pri výkone funkcie konateľa 1 000,00 EUR 8 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica náhrada škody spôsobenej pri výkone funkcie konateľa 960,00 EUR 9 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica náhrada škody spôsobenej pri výkone funkcie konateľa 1 570,00 EUR 10 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica náhrada škody spôsobenej pri výkone funkcie konateľa 14 000,00 EUR 11 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica náhrada škody spôsobenej pri výkone funkcie konateľa 21 000,00 EUR 12 peňažná pohľadávka Ing. Mgr. Andrej Španka, Robotnícka 57/19, 905 01 Senica náhrada škody spôsobenej pri výkone funkcie konateľa 20 000,00 EUR 13 pohľadávka z účtu v banke Československá obchodná banka, a.s. zostatok na účte v čase podania návrhu na vyhlásenie konkurzu 12,08 EUR

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca