Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Trnava 0
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 101 z roku 2016 dňa 26.5.2016
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik, sídlo: Trnava, IČO: 00 009 199, zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Pš, vložka č. 23/T (ďalej len „Úpadca“), v súlade s ust. § 96, ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej  podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia oddelenej podstaty. Správca týmto zároveň oznamuje  zámer zostaviť rozvrh z všeobecnej podstaty.

V zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR: Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

Námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu alebo že nemá byť zaradená do zoznamu alebo že má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.

V Trnave, dňa 23.05.2016

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca