Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3R/8/2011

Realitný fond Hniezdne, s.r.o.

 • Úpadca Realitný fond Hniezdne, s.r.o.
  IČO: 43941346
  Hniezdne 180
  065 01  Hniezdne
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 122 z roku 2016 dňa 24.6.2016
 • Spisová značka - súd 3R/8/2011
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 3R/8/2011/S1400
Text

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DRUHEJ OPAKOVANEJ DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

     JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, so sídlom Lipová 1, 066 01 Humenné, v konkurznej veci úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346 vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 3R/8/2011 v súlade s ustanovením § 24 ods. 9 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov zverejňuje Oznámenie o výsledku druhej opakovanej dobrovoľnej dražby:

 

Dražobník:

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

Licitátor:

JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400, Lipová 1, 066 01 Humenné – správca úpadcu: Realitný fond Hniezdne, s.r.o., Hniezdne 180, 065 01 Hniezdne, IČO: 43 941 346

 

Miesto konania dražby:

Notársky úrad – JUDr. Emília Dostálová, Štefánikova 700/11, 905 01 Senica, SR

Dátum, čas otvorenia a ukončenia dražby:

Dražba sa konala dňa 17.06.2016, jej otvorenie sa vykonalo v čase o 10.00 hod. a ukončenie dražby sa vykonalo v čase o 10.15 hod.

Opakovanie dražby:

Druhá opakovaná dražba

 

Predmet dražby:

Predmetom druhej opakovanej dobrovoľnej dražby bola súpisová zložka oddelenej podstaty č. 1 zapísaná v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.: 246/2012 zo dňa: 20.12.2012, č. zverejnenia: K016881:

- STAVBA, súpisné číslo 10, na parcele CKN č. 641, druh stavby: budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: HOTEL BRANČ, spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1, zapísaná na LV č. 8478, k. ú. Senica, obec Senica, okres Senica, SR.

 (ďalej len „predmet dražby“)

Opis predmetu dražby:

     Stavba Hotela Branč - na základe rozhodnutia  o povolení zmeny v užívaní stavby vydané Mestom Senica č.j. SOÚ-959/2011-ORA zo dňa 10.11.2011 "Centrum Branč - Senica" č.s. 10 na parc. KN č. 641 sa nachádza v súvisle zastavanej centrálnej časti obce Senica, k.ú. Senica. Zmena v Katastri nehnuteľností nebola vykonaná.

     Jedná sa o samostatne stojací objekt, ktorý má tri nadzemné podlažia a jedno pozemné podlažie. Postavená bola v roku 1977, v roku 2011 bola dokončená komplexná rekonštrukcia a zmena využitia. Vek je určený na základe potvrdenia kolaudačného rozhodnutia. Pôvodne budova slúžila ako hotel a reštaurácia pre Reštaurácie Senica. V súčasnosti slúži ako obchodné centrum (1. PP, 1. NP, 2. NP) a hotel s posilňovňou na 3. NP. Technický stav budovy je dobrý.

     Po technickej stránke je budova založená na pilótach pospájaných železobetónovým roštom. Nosná konštrukcia je montovaný skelet v module 6 * 6 m, resp. 6 * 3 m. Stropy  sú prefabrikované z panelov PZD na železobetónovom skelete. Zvislé obvodové konštrukcie v 1. PP sú monolitické železobetónové, vnútorné steny z pálenej tehly. Výplňové murivo nadzemných podlaží je z pórobetónových tvárnic a tehly. Strecha plochá, nad átriom sa nachádza presklený svetlík pri ktorom je murovaná strojovňa výťahu. Klampiarske konštrukcii z pozinkovaného plechu, fasádne omietky na báze umelých látok. Vnútorné omietky vápenné hladké. Schodisko železobetónové, povrch z dlažby, resp. lepeného koberca. Výplňové konštrukcie okná a vstupné dvere plastové, interiérové dvere dyhované plné alebo zasklené, okná plastové s tepelnoizolačným dvojsklom. Rozvody teplej a studenej vody. Kanalizácia do verejnej siete. Na vertikálnu dopravu slúžia dve schodiská a dva výťahy, v časti átria je výťah presklený. V reštauračnej časti a čiastočne v hotelovej časti sú klimatizované priestory. Elektroinštalácia svetelná, motorická, el. rozvádzače na jednotlivých podlažiach. Rozvody zemného plynu v kotolni na 1. PP a v kuchyni na 2. NP.

V roku 2011 bola ukončená rozsiahla prestavba a rekonštrukcia, výmena väčšiny prvkov krátkodobej životnosti, výťahov, oprava strechy so zmenou charakteru využitia.

Opis stavu predmetu dražby:

     Nehnuteľnosť "Centrum Branč - Senica" sa nachádza v centrálnej súvislé zastavanej časti obce Senica na Námestí. Oslobodenia. Senica je vzdialená ccir. 40 km od sídla VÚC Trnava. V blízkom okolí je súvislá zástavba bytových domov, rodinných domov, obvodný úrad, mestský úrad, daňový úrad, stredné školy, poliklinika, kultúrne stredisko, obchodná sieť a reštaurácie. V okrajovej časti obce sa nachádza zimný a futbalový štadión. Prístup k objektu je z miestnej verejnej komunikácie. Stavba je situovaná v rovinatom teréne, hlavné miestnosti sú orientované vhodne a nevhodne. Budova má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia. Je napojená na elektrickú sieť, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a zemný plyn. Dispozičné riešenie je zrejmé z pôdorysov.

     Budova bola zrekonštruovaná so zmenou charakteru využitia. V súčasnosti je využívaná na projektovaný účel. Iné využitie sa nedá predpokladať. V čase obhliadky nehnuteľnosť bola využívaná.

     Budova je napojená na miestnu komunikáciu. Pozemky pod budovou a priľahlé pozemky sú vo vlastníctve tretej osoby.

     V danej lokalite v súčasnosti neboli zistené riziká, ktoré by vplývali na využívanie nehnuteľnosti pre daný účel. V blízkej budúcnosti nepredpokladám vplyvy obmedzujúce alebo konkurujúce súčasnému stavu.

     Pozemok pod budovou a priľahlé pozemky sú vo vlastníctve tretích osôb, prístavba v severnej časti budovy nie je zakreslená v katastrálnej mape. Na LV č. 8478, k.ú. Senica sú zriadené viaceré záložné práva a na úpadcu bol vyhlásený konkurz.

 

Práva a záväzky viaznúce na predmete dražby:

na LV č. 8478, k.ú.: Senica, obec: Senica, okres: Senica, SR

ČASŤ „B“: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:

Realitný fond Hniezdne, s.r.o., 065 01 Hniezdne, č. 180, SR, spoluvlastnícky podiel: 1/1

Poznámka:

Oznámenie o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu: stavba – Hotel Branč postavený na parc. č. 641 podľa Uznesenia 3R/8/2011-305, P – 473/13, č.z. 1609/13

Poznámka:

JUDr.Ing. Renáta Vorobeľová - SPRÁVCA - Oznámenie o druhej opakovanej dobrovoľnej dražbe konanej dňa: 17.06.2016 na: stavba - súp.číslo 10 - Hotel Branč na parc.číslo 641, podľa P-293/16, č.z.1237/16

ČASŤ „C“: ŤARCHY:

     Záložné právo v prospech Trnavský samosprávny kraj, IČO: 37 836 901 podľa V-2797/10 zo dňa 18. 1. 2011 na stavbu s.č. 10 Hotel Branč na p.č. 641 vz. 105/11

     Záložné právo v prospech JUDr. Ján Vrba - Advokátska kancelária, IČO: 33 842 388 Nám. Slobody 2, Humenné podľa V-343/11 zo dňa 17. 3. 2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na p.č. 641 vz. 444/11

     Záložné právo v prospech STAVMONTA - KB s.r.o., Lučenec IČO: 44828764 podľa V-380/11 zo dňa 18.3.2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na pozemku p.č. 641 vz. 454/11

     Záložné právo v prospech Mliekoservis Slovakia, a. s., Dobrá Niva IČO: 35 820 667 podľa V-299/11 zo dňa 21.3.2011 na stavbu Hotel Branč s.č. 10 na pozemku p.č. 641 vz. 462/11

 

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Znalecký posudok:

Znalecký posudok č. 119/2015, vypracovaný znalcom: Ing. Miroslav Dutko, 072 15 Budkovce 156, evidenčné číslo: 910673, dátum vyhotovenia: 17.06.2015,

všeobecná hodnota predmetu dražby: 1.340.000,00 EUR,

slovom: Jedenmilióntristoštyridsaťtisíc EUR.

 

Najnižšie podanie: 670.000,00 EUR

Minimálne prihodenie: 1.000,00 EUR

Dražobná zábezpeka: 10.000,00 EUR

 

Výsledok dražby:

Predmet dražby vydražený nebol, nakoľko nebolo urobené ani najnižšie podanie.

 

Osvedčenie priebehu dražby:

Priebeh druhej opakovanej dobrovoľnej dražby osvedčovala notárskou zápisnicou JUDr. Emília Dostálová, notárka so sídlom Štefánikova 700/11, 905 01 Senica, SR.

 

V Humennom, dňa 20.06.2016                                          

Za dražobníka a navrhovateľa: JUDr. Ing. Renáta Vorobeľová, správca S1400