Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1R/3/2016

Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii

 • Úpadca Nexis Fibers a.s. v reštrukturalizácii
  IČO: 36729680
  Chemlonská 1
  06612  Humenné
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 215 z roku 2016 dňa 9.11.2016
 • Spisová značka - súd 1R/3/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1R/3/2016 S1436
Text

Oznámenie správcu zahraničnému veriteľovi o popretí pohľadávky

 

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu: S 1436 (ďalej len „Správca“) v právnej veci povolenej reštrukturalizácie dlžníka Nexis Fibers, a.s., so sídlom Chemlonská 1, 066 12 Humenné, IČO: 36 729 680 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje zahraničnému veriteľovi SIA Baltic Express LV, so sídlom Raunas street 44 k-1, LV -1039, Riga, Latvia (ďalej len „Veriteľ“) popretie pohľadávky.

 

Dňa 21.09.2016 si Veriteľ prihlásil pohľadávku v nasledovnom rozsahu:

 

Pohľadávka č. 1:

 • vo výške istiny: 1.100,- EUR, celkovej sume: 1.100,- EUR.

   

  Správca zapísal pohľadávku Veriteľa do zoznamu pohľadávok nasledovne:

 • pod por.č. 12 vo výške istiny: 1.100,- EUR, celkovej sume: 1.100,- EUR.

   

  Správca si týmto dovoľuje Veriteľovi oznámiť popretie jeho pohľadávky zapísanej v zozname pohľadávok v nasledovnom rozsahu:

   

 • pohľadávka pod por. č. 12:
 • čo do právneho dôvodu vzniku:                                                v celom rozsahu;
 • čo do výšky istiny:                                                                     popretá suma – 1.100,- EUR
 • čo do výšky celkovej sumy:                                                       popretá suma – 1.100,- EUR

   

  Dôvodom popretia pohľadávky zapísanej do zoznamu pohľadávok pod por. č. 12 čo do právneho dôvodu vzniku, čo do výšky istiny a čo do výšky celkovej sumy je:

   

  Správca popiera pohľadávku, čo do právneho dôvodu vzniku, čo do výšky istiny a čo do výšky celkovej sumy, nakoľko na základe vlastného šetrenia a po porovnaní s účtovnou a inou dokumentáciou Dlžníka zistil, že Veriteľom uplatnená pohľadávka zanikla po začatí reštrukturalizačného konania, t.j. po dni 19.08.2016, keďže zo strany Veriteľa došlo k stornu faktúry, ktorá bola podkladom pre uplatnenie pohľadávky a následne k vystaveniu dobropisu č. 163779 zo dňa 20.09.2016, ktorý bol Dlžníkovi doručený dňa 30.09.2016. Právny dôvod vzniku pohľadávky tak v dôsledku storna faktúry, ktorou bola účtovaná Veriteľom uplatnená pohľadávka a vystavením tomu zodpovedajúcemu dobropisu č. 163779 Veriteľom zanikol.

   

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca