Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  851 03  Bratislava
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 16 z roku 2017 dňa 24.1.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016
Text

Oznámenie o čísle účtu na účely popierania:

MK Recovery, k.s., správca úpadcu F.B.A., s.r.o, IČO: 47 347 651, so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 01 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.

 Predmetný účet je vedený v Tatra banka, a.s., č.účtu:   SK 72 1100 000 000 292 689 7287

V súlade s  ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

V Bratislave dňa 19.01.2017

MK Recovery, k.s. J

UDr. Marianna Kuchtová, komplementár