Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. Hraničiarov 6/a
  85103  Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 19 z roku 2017 dňa 27.1.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1754
Text

MK Recovery, k.s., správca úpadcu : F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, , 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"),

 zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 09.03.2017 so začiatkom o 10,00 hod., ktorá sa uskutoční v kancelárii JUDr. Vojtecha Agnera  na adrese: Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, s nasledovným programom:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze

2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania

 3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu /§ 36 ZKR/

 5. Rôzne

6. Záver

 Pri prezentácii zúčastnení veritelia predložia: fyzické osoby platný doklad totožnosti, právnické osoby aktuálny výpis z Obchodného registra a zástupcovia veriteľov tiež písomnú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa.

V Bratislave dňa 23.01.2017

 MK Recovery, k.s., správca

 JUDr. Marianna Kuchtová, komplementár