Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"
  IČO: 47035161
  M.R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2017 dňa 1.2.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

KP recovery, k.s., so sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod zn. č.: S1568, so sídlom kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako reštrukturalizačný správca dlžníka SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v správcovskej kancelárii na adrese:

KP recovery, k.s.,

Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,

a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.

Termín nahliadania do správcovského spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel. čísle: +421 48/285 11 03.

 

KP recovery, k. s., reštrukturalizačný správca