Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. "v reštrukturalizácii"
  IČO: 47035161
  M.R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 22 z roku 2017 dňa 1.2.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako reštrukturalizačný správca dlžníka SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S (ďalej aj ako len „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 4R/12/2016 zo dňa 20.1.2017 bola povolená reštrukturalizácia Dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated on the 29th May 2000, as the Restructuring trustee of the debtor: SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, with its registered office: M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, Slovakia, ID No.: 47 035 161, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banska Bystrica, proc. no: 4R/12/2016 dated on January 20th, 2016 restructuring procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 28.1.2017. Týmto dňom bola povolená reštrukturalizácia dlžníka.

This resolution of the District Court Banska Bystrica became valid on January 28th 2017. The restructuring procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.  Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 30 days beginning with the declaration of the restructuring procedure in one copy to the address KP recovery, k.s., with its seat of the office Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, The Slovak Republic. The lodgment of the claim has to be fulfilled in prescribed form and has to provide basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Debtor, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature.

Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.

Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin.

Na prihlášky, ktoré nebudú obsahovať základné náležitosti alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa v reštrukturalizácii neprihliada. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, inak sa pohľadávka v reštrukturalizácii považuje za nezabezpečenú pohľadávku. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Ak sú pochybnosti, správca môže kedykoľvek počas reštrukturalizácie predložiť prihlášku súdu, aby rozhodol, či sa na prihlášku prihliada.

Lodgment of claim that will not fulfill the basic requirements stated by the law or will not be delivered in time will not be considered as claims in the restructuring procedure. Where a secured receivable is concerned, the security right must also be enforced in the claim in a due and timely manner; otherwise, the receivable shall be deemed in the restructuring to be an unsecured receivable. Lodgment of claim can be corrected or amended only by replacing the primary lodgement of claim by new lodgement of claim, only until  expiration of the lodgement period. In case of doubts, Trustee is entitled whenever during restructuring to submit Lodgment of claim to the court to resolute  if  lodgement of claim is taken into  consideration.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is addressed to foreign creditors, whose place of residence or seat is not known from the business documentation of the debtor.

 

KP recovery, k. s., reštrukturalizačný správca Dlžníka / Restructuring Trustee