Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 51 z roku 2017 dňa 14.3.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1754
Text

ZÁPISNICA Z PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV ÚPADCU

4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

IČO: 47 347 651

Nám.Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava

Miesto konania:                 kancelária JUDr. Vojtech Agner, Cintorínska 22, 811 08 Bratislava

Dátum a čas konania:      09.03.2017 o 10,00 h.

Predseda schôdze:             JUDr. Vojtech Agner - splnomocnený zástupca MK Recovery, k.s. správcu konkurznej podstaty úpadcu

Prítomní:                             Na schôdzi veriteľov sa zúčastnili veritelia: Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí  prílohu k tejto zápisnici

Na schôdzi veriteľov sa nezúčastnil úpadca.

Program:

1. Prezentácia a otvorenie schôdze

2. Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania

3. Voľba veriteľského výboru

4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z.

5. Rôzne

6. Záver

Pred otvorením schôdze prebehla prezentácia prítomných veriteľov, pričom listina prítomných tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zápisnice.

 

K bodu 1 – Prezentácia a otvorenie schôdze

 

Na prvej schôdzi veriteľov sú prítomní štyria veritelia z toho jeden veriteľ oprávnený hlasovať (Slovenská konsolidačná, a.s.) s celkovým počtom hlasov 1 079,74. Zostávajúci traja veritelia sú považovaní za spriaznené osoby  a v súlade s § 35 ods. 4 ZKR a nie sú oprávnení na schôdzi hlasovať. Schôdza konkurzných veriteľov bola zvolaná správcom formou uverejnenia oznámenia o zvolaní schôdze veriteľov v Obchodnom vestníku SR č.19/2017 zo dňa 27.01.2017, pod K001929.  Predmetná prvá schôdza veriteľov je preto v zmysle ust. § 35 ods. 3 ZoKR uznášania schopná.

 

K bodu 2 – Informácia správcu o priebehu a stave konkurzného konania

 

Správca informoval  prítomných veriteľov o vykonaných úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu do konania 1. schôdze veriteľov, ktoré sa týkajú zisťovania majetku úpadcu a záväzkov úpadcu.

 

K bodu 3 – Voľba veriteľského výboru

 

Z dôvodu že sa na schôdzi veriteľov zúčastnil iba jeden veriteľ oprávnený hlasovať, schôdza veriteľov nie je spôsobilá na voľbu veriteľského výboru v minimálnom počte troch zástupcov.

 

K bodu 4 – Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR

 

Prítomný veriteľ oprávnený hlasovať nenavrhol výmenu správcu.

 

K bodu 5 – Rôzne

 

Správcovi neboli predložené žiadne materiály k bodu rôzne.

 

K bodu 6 - Záver

 

Správca poučil prítomných veriteľov, oprávnených na prvej schôdzi veriteľov hlasovať, o možnosti uplatniť proti prijatým uzneseniam námietky z dôvodu ich rozporu so zákonom.

Predseda schôdze poďakoval prítomným veriteľom za účasť a schôdzu o 10.30 hod. ukončil.

 

Predseda schôdze:

MK Recovery, k.s.

Správca úpadcu