Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 60 z roku 2017 dňa 27.3.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1754
Text

Prihláška pohľadávky doručená po základnej prihlasovacej lehote podľa § 28 ZoKR

Veriteľ: ACAIMANIA Europe s.r.o., sídlo: Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, IČO: 45 481 458

Prihláška pohľadávky v celkovej výške 5.300,00 € doručená dňa 22.03.2017.

V súlade s ust. § 32 ods. 3 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. je možné predmetnú pohľadávku poprieť v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v obchodnom vestníku

 

V Bratislave, dňa 22.03.2017

 

MK Recovery, k.s., správca