Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 63 z roku 2017 dňa 30.3.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1754
Text

Súpis majetku všeobecnej  podstaty

Deň zapísania majetku pod č.44 do všeobecnej podstaty:                 27.03.2016               

Číslo súpisovej zložky: 44

Typ súpisnej zložky majetku:      peňažná pohľadávka

                                                         Opis súpisovej zložky: nespotrebovaný preddavok na činnosť správcu v zmysle                                                          Uznesenia  Okresného súdu Bratislava I, č.k.  4K/35/2016  zo dňa  13.02.2017

Spoluvlastnícky podiel :               1/1

súpisová hodnota:                         753,81

 

V Bratislave, dňa 27.03.2017

 

MK Recovery, k.s., správca