Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 70 z roku 2017 dňa 10.4.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

Zvolávateľ zasadnutia:          KP recovery, k.s.

sídlo kancelárie:                             Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica

IČO:                                                  46 404 503

značka správcu:                             S 1568

v mene, kt. koná: JUDr. Lenka Ušiaková, PhD., komplementár spoločnosti

(ďalej len „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo „Správca“)

 

Dlžník: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161 (ďalej aj ako len „Dlžník“)

 

Miesto zasadnutia:     Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica

 

Čas zasadnutia:            4.4.2017 o 11:40 hod.

 

Prítomní na I. zasadnutí veriteľského výboru:

 1. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 1/A, Bratislava 813 33, IČO: 47 251 336
 2. MILTRADE, s.r.o., Skliarovo 389, 962 12 Detva, IČO: 36411035
 3. JIVA - TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 00 Sereď, IČO: 36257681

 

Program I. zasadnutia veriteľského výboru:

 

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2. Voľba predsedu veriteľského výboru,

3. Rôzne, Záver.

 

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 

Zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 11:40 hod. Zvolávateľom zasadnutia, t. j. Správcom. Správca zároveň prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru je tento uznášaniaschopný v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.

 

2. Voľba predsedu veriteľského výboru

 

Následne pristúpil Zvolávateľ zasadnutia k hlavnému bodu programu zasadnutia, ktorým je voľba predsedu veriteľského výboru.

 

Správca vyzval členov veriteľského výboru, aby predniesli svoje návrhy na predsedu veriteľského výboru.

 

Veritelia spoločne navrhli, aby za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.

 

Zvolávateľ zasadnutia predniesol návrh uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky“

 

O predmetnom návrhu hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:

 

Za návrh uznesenia: 3 hlasy

Proti návrhu uznesenia: 0 hlasov

Hlasovania sa zdržalo: 0 hlasov

 

Výsledkom hlasovania je prijatie návrhu uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru Dlžníka veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.“

 

3. Rôzne, Záver

 

Na záver sa Zvolávateľ zasadnutia prítomným veriteľom poďakoval za ich účasť a odovzdal slovo novozvolenému predsedovi veriteľského výboru, ktorý vyzval členov VV aby ich vzájomná komunikácia prebiehala elektronickou formou s čím všetci súhlasili. Následne I. zasadnutie veriteľského výboru o 11:50 hod. ukončil.

 

V Banskej Bystrici, dňa 4.4.2017

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Marek Furda, na základe plnomocenstva

Predseda veriteľského výboru

 

 

KP recovery, k.s., reštrukturalizačný správca