Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2017 dňa 2.5.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

Zápisnica z II. zasadnutia veriteľského výboru

 

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S vedenom pred Okresným súdom Banská Bystrica pod spis. zn.: 4R/12/2016

 

Zvolávateľ zasadnutia:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo:                                                Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika

IČO:                                                  649 48 242

Zápís:                                                OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608

                                                           organizačná zložka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (predseda veriteľského výboru)

sídlo:                                                 Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO:                                                  47 251 336

zápis:                                                OSBA I, odd.: Po, vl. č.: 2310/B

zastúpený:                                       Mgr. Marekom Furdom, na základe poverenia

(ďalej aj „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo „Predseda VV“ alebo „UniCredit Bank“)

 

Dlžník: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva IČO: 47 035 161

(ďalej aj „Dlžník“)

 

Miesto zasadnutia:     Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Čas zasadnutia:            25.4.2017 o 15:00 hod.

 

Prítomní na II. zasadnutí veriteľského výboru:

 1. UniCredit Bank
 2. MILTRADE, s.r.o., Skliarovo 389, 962 12 Detva, IČO: 36411035 (ďalej aj „MILTRADE“)
 3. JIVA - TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 00 Sereď, IČO: 36257681 (ďalej aj „JIVA - TRADE“)

(ďalej spoločne aj „členovia VV“)

 

Program II. zasadnutia veriteľského výboru:

 

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
 2. Rozhodnutie o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka o 60 dní v zmysle ust. § 143 ZKR,
 3. Rôzne, Záver.

 

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 

Zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 15:00 hod. Zvolávateľom zasadnutia, t. j. Predsedom VV Dlžníka. Predseda VV zároveň prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru je tento uznášaniaschopný v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“).

 

2. Rozhodnutie o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka o 60 dní v zmysle ust. § 143 ZKR

 

Následne pristúpil Predseda VV k hlavnému bodu programu zasadnutia, ktorým je Rozhodnutie o predĺžení lehoty na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka o 60 dní v zmysle ust. § 143 ZKR, a to vzhľadom na obdržanie žiadosti Dlžníka zo dňa 18.4.2017.

 

Predseda VV oboznámil prítomných členov VV s obsahom žiadosti Dlžníka a dôvodmi, ktoré Dlžník uviedol za účelom predĺženia lehoty na predloženie Záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka o 60 dní.

 

Predseda VV vyzval členov veriteľského výboru, aby sa k predmetnej žiadosti vyjadrili, pričom títo uviedli, že dôvody uvedené v žiadosti považujú za relevantné a s predĺžením lehoty na predloženie návrhu plánu v zmysle ust. § 143 ZKR súhlasia. 

 

Predseda VV predniesol návrh uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor Dlžníka predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní nakoľko má za to, že skutočnosti uvádzané v žiadosti Dlžníka sú relevantné a dostatočne odôvodňujú predĺženie lehoty nasledovne:

 

 • Dokončenie business plánu Dlžníka, ktorý bude udržateľný a umožní čo najväčšiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov, vyžaduje ešte určitý časový priestor, a to najmä s ohľadom na aktuálne prebiehajúce rokovania o uzavretie obchodnej spolupráce s našimi aktuálnymi ako aj potencionálnymi obchodnými partnermi;

   

 • Pre tvorbu reštrukturalizačného plánu je nevyhnutný dialóg zainteresovaných strán, t. j. Dlžníka a jeho veriteľov (reprezentovaných veriteľským výborom), a to najmä v záujme o úzku spoluprácu s veriteľským výborom v otázke voľby metódy Dlžníkovej reštrukturalizácie, a to najmä s dôrazom na podmienky jej realizácie, či už po právnej alebo ekonomickej stránke. A keďže, uvedený cieľ nie je jednoduché naplniť a vyžaduje súčinnosť oboch strán, považuje Dlžník základnú zákonnú lehote uvedenú v ust. § 143 ZKR za nedostatočnú, nakoľko až po zvolení veriteľského výboru, ku ktorému došlo na schôdzi veriteľov konanej dňa 4.4.2017 má tento k dispozícií partnera oficiálne oprávneného rokovať za veriteľov, pričom má záujem predkladať záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v takej podobe, aby čo možno najviac vystihoval podmienky realizácie reštrukturalizácie zohľadňujúce vzájomný konsenzus veriteľov a spoločnosti Dlžníka a tým pádom dlhodobú udržateľnosť reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorá je elementárnou požiadavkou pre kvalifikovanosť reštrukturalizačného plánu, tak v rámci podmienok národnej legislatívy ako i v rámci v rámci podmienok práva Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie,

   

 • Navyše je potrebné starostlivo prejsť jednotlivé časti pripravenej koncepcie reštrukturalizačného plánu Dlžníka a dať ich do takej záverečnej formy, ktorá bude zohľadňovať čo možno najpresnejší vývoj predpokladanej finančnej situácie (business plán) na obdobie plnenia reštrukturalizačného plánu a uzatvorenie finančného plánovania na dotknuté obdobie si taktiež vyžaduje jednak väčší časový priestor pre jeho finalizáciu zo strany Dlžníka a jednak časový priestor pre prekonzultovanie reštrukturalizačného plánu s veriteľským výborom za účelom odstránenia prípadných nedorozumení, či nedostatkov identifikovaných veriteľmi.“

   

  O predmetnom návrhu hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:

   

  Za návrh uznesenia:

  3 hlasy (UniCredit Bank, MILTRADE, JIVA – TRADE)

  Proti návrhu uznesenia:

  0 hlasov

  Hlasovania sa zdržalo:

  0 hlasov

   

  Výsledkom hlasovania je prijatie návrhu uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor Dlžníka predlžuje lehotu na predloženie záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka v zmysle ust. § 143 ZKR o 60 dní nakoľko má za to, že skutočnosti uvádzané v žiadosti Dlžníka sú relevantné a dostatočne odôvodňujú predĺženie lehoty nasledovne:

   

 • Dokončenie business plánu Dlžníka, ktorý bude udržateľný a umožní čo najväčšiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov, vyžaduje ešte určitý časový priestor, a to najmä s ohľadom na aktuálne prebiehajúce rokovania o uzavretie obchodnej spolupráce s našimi aktuálnymi ako aj potencionálnymi obchodnými partnermi;

   

 • Pre tvorbu reštrukturalizačného plánu je nevyhnutný dialóg zainteresovaných strán, t. j. Dlžníka a jeho veriteľov (reprezentovaných veriteľským výborom), a to najmä v záujme o úzku spoluprácu s veriteľským výborom v otázke voľby metódy Dlžníkovej reštrukturalizácie, a to najmä s dôrazom na podmienky jej realizácie, či už po právnej alebo ekonomickej stránke. A keďže, uvedený cieľ nie je jednoduché naplniť a vyžaduje súčinnosť oboch strán, považuje Dlžník základnú zákonnú lehote uvedenú v ust. § 143 ZKR za nedostatočnú, nakoľko až po zvolení veriteľského výboru, ku ktorému došlo na schôdzi veriteľov konanej dňa 4.4.2017 má tento k dispozícií partnera oficiálne oprávneného rokovať za veriteľov, pričom má záujem predkladať záverečný návrh reštrukturalizačného plánu v takej podobe, aby čo možno najviac vystihoval podmienky realizácie reštrukturalizácie zohľadňujúce vzájomný konsenzus veriteľov a spoločnosti Dlžníka a tým pádom dlhodobú udržateľnosť reštrukturalizačného plánu Dlžníka, ktorá je elementárnou požiadavkou pre kvalifikovanosť reštrukturalizačného plánu, tak v rámci podmienok národnej legislatívy ako i v rámci v rámci podmienok práva Európskych spoločenstiev, resp. Európskej únie,

   

 • Navyše je potrebné starostlivo prejsť jednotlivé časti pripravenej koncepcie reštrukturalizačného plánu Dlžníka a dať ich do takej záverečnej formy, ktorá bude zohľadňovať čo možno najpresnejší vývoj predpokladanej finančnej situácie (business plán) na obdobie plnenia reštrukturalizačného plánu a uzatvorenie finančného plánovania na dotknuté obdobie si taktiež vyžaduje jednak väčší časový priestor pre jeho finalizáciu zo strany Dlžníka a jednak časový priestor pre prekonzultovanie reštrukturalizačného plánu s veriteľským výborom za účelom odstránenia prípadných nedorozumení, či nedostatkov identifikovaných veriteľmi.“

   

  3. Rôzne, Záver

   

  Na záver Predseda VV vyzval prítomných členov VV aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na priebeh tohto zasadnutia. Nakoľko žiaden z prítomných členov nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, Predseda VV sa prítomným veriteľom poďakoval za ich účasť a II. zasadnutie veriteľského výboru o 15:30 hod. ukončil.

   

  V Bratislave, dňa 25.4.2017

   

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  prostredníctvom

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

   

   

  ______________________

  Marek Furda, na základe poverenia

  Predseda VV