Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 23K/31/2015

HanSpa Medica, spol. s r.o.

 • Úpadca HanSpa Medica, spol. s r.o.
  IČO: 44946911
  Robotnícka 57/19
  905 01  Senica
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 100 z roku 2017 dňa 26.5.2017
 • Spisová značka - súd 23K/31/2015
 • Súd Okresný súd Trnava
 • Spisová značka - správca 23K/31/2015 S1436
Text

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov prihlásených prihláškami doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúce pohľadávky veriteľov prihlásené prihláškami doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

 • pohľadávka veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, prihlásená súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok pod por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej sume 2.082,77 EUR.

   

  I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca