Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  962 12   Detva
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2017 dňa 18.7.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

Zápisnica z III. zasadnutia veriteľského výboru

 

v reštrukturalizačnom konaní dlžníka: SWT logistics s.r.o. v reštrukturalizácii, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S vedenom pred Okresným súdom Banská Bystrica pod spis. zn.: 4R/12/2016

 

Zvolávateľ zasadnutia:          UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Sídlo:                                                Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika

IČO:                                                  649 48 242

Zápís:                                                OR Mestského súdu v Prahe, oddiel: B, vložka číslo: 3608

                                                           organizačná zložka

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (predseda veriteľského výboru)

sídlo:                                                 Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

IČO:                                                  47 251 336

zápis:                                                OSBA I, odd.: Po, vl. č.: 2310/B

zastúpený:                                       Mgr. Marekom Furdom, na základe poverenia

(ďalej aj „Zvolávateľ zasadnutia“ alebo „Predseda VV“ alebo „UniCredit Bank“)

 

Dlžník: SWT logistics s.r.o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva IČO: 47 035 161

(ďalej aj „Dlžník“)

 

Miesto zasadnutia:     Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Čas zasadnutia:            7.7.2017 o 11:00 hod.

 

Prítomní na III. zasadnutí veriteľského výboru:

 1. UniCredit Bank
 2. JIVA - TRADE, s.r.o., Štefana Moyzesa 2700/22, 926 00 Sereď, IČO: 36257681 (ďalej aj „JIVA - TRADE“)

(ďalej spoločne aj „členovia veriteľského výboru“)

 

Program III. zasadnutia veriteľského výboru:

 

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,
 2. Prerokovanie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 20.6.2017 a rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“),
 3. Rôzne, Záver.

 

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

 

Zasadnutie veriteľského výboru bolo otvorené o 11:00 hod. Zvolávateľom zasadnutia, t. j. Predsedom VV. Predseda VV zároveň prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že vzhľadom na prítomnosť dvoch z troch členov veriteľského výboru je tento uznášaniaschopný v zmysle ust. § 128 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj „ZKR“).

 

2. Prerokovanie predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 20.6.2017 a rozhodovanie v zmysle ust. § 144 ZKR

 

Následne pristúpil Predseda VV k hlavnému bodu programu zasadnutia, ktorým je prerokovanie predloženého návrhu Reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 20.6.2017 a rozhodovanie v zmysle ust. § 144 ZKR.

Na úvod tohto bodu programu Predseda VV zhrnul, že:

 • Dlžník predložil návrh reštrukturalizačného plánu zo dňa 20.6.2017 na predbežné schválenie veriteľskému výboru v zákonnej predĺženej lehote v zmysle ust. § 143 ZKR dňa 26.6.2017;
 • veriteľský vybor je v zmysle ust. § 144 ods. 1 prvá veta  ZKR povinný rozhodnúť o schválení alebo zamietnutí predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka do 15 dní od jeho preloženia.

   

  K predmetnému bodu programu následne prebehla diskusia členov veriteľského výboru, v rámci ktorej nezazneli žiadne výhrady členov veriteľského výboru k zneniu predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu.

   

  Následne sa prítomní členovia veriteľského výboru zhodli, že rozhodnú o schválení predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 20.6.2017, ktorý bol veriteľskému výboru predložený v zákonnej predĺženej lehote v zmysle ust. § 143 ZKR dňa 26.6.2017.

   

  Vzhľadom na uvedené skutočnosti Predseda VV navrhol aby veriteľský výbor hlasoval o prijatí nasledovného uznesenia, a to v nasledovnom znení:

   

  „Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 20.6.2017 predložený veriteľskému výboru dňa 26.6.2017 a zároveň veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor zároveň doručením zápisnice z tohto zasadnutia žiada v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR reštrukturalizačného správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 ZKR.“

   

   

  O predmetnom návrhu hlasovali členovia veriteľského výboru nasledovne:

   

  Za návrh uznesenia:

  2 hlasy (UniCredit Bank, JIVA – TRADE)

  Proti návrhu uznesenia:

  0 hlasov

  Hlasovania sa zdržalo:

  0 hlasov

   

  Výsledkom hlasovania je prijatie návrhu uznesenia č. I v znení: „Veriteľský výbor ako príslušný orgán schvaľuje návrh reštrukturalizačného plánu Dlžníka zo dňa 20.6.2017 predložený veriteľskému výboru dňa 26.6.2017 a zároveň veriteľský výbor odporúča účastníkom plánu oprávneným o jeho schválení hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie. Veriteľský výbor zároveň doručením zápisnice z tohto zasadnutia žiada v zmysle ust. § 144 ods. 3 ZKR reštrukturalizačného správcu Dlžníka o zvolanie schvaľovacej schôdze v zmysle ust. § 146 ZKR.“

   

  3. Rôzne, Záver

   

  Na záver Predseda VV vyzval prítomných členov veriteľského výboru aby vzniesli prípadné pripomienky, návrhy alebo žiadosti na priebeh tohto zasadnutia. Nakoľko žiaden s prítomných členov veriteľského výboru nevzniesol žiadne pripomienky, návrhy alebo žiadosti, Predseda VV sa prítomným členom veriteľského výboru poďakoval za ich účasť a III. zasadnutie veriteľského výboru o 11:30 hod. ukončil.

   

  V Bratislave, dňa 7.7.2017

   

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  prostredníctvom

  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

   

   

  ................................................................

  Marek Furda, na základe poverenia

  Predseda VV