Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 140 z roku 2017 dňa 24.7.2017
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom zástupcu veriteľov úpadcu, I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

 

 1. Predmet predaja

Por. č.

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

1

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4169

Trvalý trávnatý porast

24310

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

105,56 €

2

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4559

Lesný pozemok

158887

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

689,90 €

3

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4629

Trvalý trávnatý porast

3771

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

16,37 €

4

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6105

Trvalý trávnatý porast

2118

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

9,20 €

5

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6278

Trvalý trávnatý porast

3885

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

16,86 €

6

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6340

Trvalý trávnatý porast

3587

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

15,58 €

7

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6602

Trvalý trávnatý porast

136871

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

594,31 €

8

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6609

Trvalý trávnatý porast

1773

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

7,70 €

9

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6627

Trvalý trávnatý porast

289308

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

1 256,21 €

10

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6691

Trvalý trávnatý porast

8515

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

36,97 €

11

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6749

Trvalý trávnatý porast

2091

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

9,08 €

12

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

9539

Lesný pozemok

1072322

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

4 656,14 €

13

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

91213

Trvalý trávnatý porast

125318

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

544,14 €

14

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

92611/1

Trvalý trávnatý porast

275

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

1,19 €

15

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

92611/2

Trvalý trávnatý porast

31619

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

137,29 €

16

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6220

Trvalý trávnatý porast

47204

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

204,96 €

17

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6277

Trvalý trávnatý porast

3551

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

15,42 €

18

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6484

Trvalý trávnatý porast

2521

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

10,95 €

19

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6528

Trvalý trávnatý porast

94422

2010

Párnica/Párnica/SR

2/608

409,99 €

20

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6637

Lesný pozemok

4044189

2050

Párnica/Párnica/SR

2/608

17 560,29 €

21

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5928

Trvalý trávnatý porast

884075

2050

Párnica/Párnica/SR

2/608

3 838,75 €

22

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6230

Trvalý trávnatý porast

1254176

2050

Párnica/Párnica/SR

2/608

5 445,76 €

23

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4807

Lesný pozemok

736868

2611

Párnica/Párnica/SR

2/608

3 199,55 €

24

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5929

Lesný pozemok

1723086

2612

Párnica/Párnica/SR

2/608

7 481,82 €

25

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

5982

Trvalý trávnatý porast

558501

2613

Párnica/Párnica/SR

2/608

2 425,07 €

26

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2844/8

Ostatná plocha

12551

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

54,50 €

27

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

2943

Trvalý trávnatý porast

674478

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

2 928,65 €

28

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3925

Trvalý trávnatý porast

168333

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

730,92 €

29

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

4915

Lesný pozemok

351209

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

1 524,99 €

30

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6847

Lesný pozemok

291111

2614

Párnica/Párnica/SR

2/608

1 264,03 €

31

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1347

Trvalý trávnatý porast

1399025

504

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

5 651,76 €

32

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1914

Lesný pozemok

91149

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

368,22 €

33

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1915

Lesný pozemok

27402

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

110,69 €

34

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1918

Lesný pozemok

180316

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

728,43 €

35

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1919

Lesný pozemok

101288

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

409,18 €

36

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1912

Lesný pozemok

110652

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

447,01 €

37

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1913

Lesný pozemok

13867

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

56,02 €

38

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1916

Lesný pozemok

41756

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

168,69 €

39

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1917

Lesný pozemok

13151

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

53,13 €

40

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1920/1

Trvalý trávnatý porast

32856

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

132,73 €

41

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1920/2

Trvalý trávnatý porast

4825

505

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

4/1307

19,49 €

42

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3417/4

Zastavané plochy a nádvoria

34

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

0,00 €

43

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

3417/5

Trvalý trávnatý porast

189

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

0,24 €

44

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1432

Lesný pozemok

16168

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

20,54 €

45

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1433

Lesný pozemok

161635

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

205,41 €

46

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1436

Lesný pozemok

5344

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

6,79 €

47

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1437

Lesný pozemok

15198

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

19,31 €

48

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1438

Lesný pozemok

290983

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

369,79 €

49

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1439

Lesný pozemok

4040

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

5,13 €

50

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1442

Lesný pozemok

4392

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

5,58 €

51

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1443

Trvalý trávnatý porast

2455

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

3,12 €

52

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1444

Trvalý trávnatý porast

37862

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

48,12 €

53

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1445

Trvalý trávnatý porast

11685

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

14,85 €

54

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1440

Lesný pozemok

21775

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

27,67 €

55

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1441

Lesný pozemok

207247

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

263,37 €

56

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1434

Lesný pozemok

123354

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

153,76 €

57

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1435

Lesný pozemok

11587

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

14,73 €

58

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1446

Trvalý trávnatý porast

19494

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

24,77 €

59

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1447

Trvalý trávnatý porast

13481

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

17,13 €

60

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1431/1

Lesný pozemok

58311

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

74,10 €

61

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1431/2

Lesný pozemok

62951

507

Liptovský Ján/Liptovský Ján/ SR

61/63360

80,00 €

63

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1524

Lesný pozemok

956

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

51,12 €

64

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1525

Lesný pozemok

40636

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 173,07 €

65

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1526

Lesný pozemok

5536

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

296,04 €

66

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1527

Lesný pozemok

144495

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

7 727,10 €

67

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1528

Lesný pozemok

111849

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

5 981,30 €

68

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1529

Lesný pozemok

40536

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 167,73 €

69

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1530

Lesný pozemok

44698

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 390,30 €

70

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1531

Lesný pozemok

43163

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

2 308,21 €

71

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1532

Lesný pozemok

16828

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

899,90 €

72

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1533

Lesný pozemok

3247

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

173,64 €

73

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1534

Lesný pozemok

173

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

9,25 €

74

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1535

Trvalý trávnatý porast

3673

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

196,42 €

75

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1536

Trvalý trávnatý porast

23835

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

1 274,61 €

76

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1537

Trvalý trávnatý porast

1139

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

60,91 €

77

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1538

Trvalý trávnatý porast

12398

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

663,00 €

78

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1539

Trvalý trávnatý porast

11655

1455

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

37/1280

623,27 €

79

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1700

Lesný pozemok

532998

1467

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

4/1307

3 017,74 €

80

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1701

Lesný pozemok

71525

1467

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

4/1307

404,96 €

81

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

1702

Lesný pozemok

119385

1467

Závažná Poruba/Závažná Poruba/SR

4/1307

675,94 €

 (ďalej aj ako len „Predmet predaja“)

 

 1. Podmienky I. kola verejného ponukového konania

 

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

 

 1. zloží vratnú zálohu vo výške 100% kúpnej ceny na účet konkurznej podstaty Úpadcu; (t.j. IBAN: SK95 1100 0000 0029 2389 8700);

 

 1. uvedie v ponuke ponúkanú kúpnu cenu za Predmet predaja;

 

 1.  kritérium pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny;

 

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.: 02/5752 7700, prípadne e-mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

 

 1. Termín a miesto na predkladanie ponúk

 

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „TSconsult s.r.o. – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Červeňova 14, 811 03 Bratislava.

 

Ponuka musí obsahovať:

-          Návrh kúpnej ceny v eurách (€) za Predmet predaja;

-          Vyhlásenie o tom, že záujemca nemá voči úpadcovi žiadne záväzky;

-          Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 6 mesiacov.

 

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení I. kola verejného ponukového konania.

               

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

 

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať majetku patriaceho do konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, týkajúcej sa predmetu predaja, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

 

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

 

 1. Termín a miesto otvárania obálok

 

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk

 

Správca konkurznej podstaty vypracuje pre príslušný orgán písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk.

 

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzného pokynu príslušného orgánu Úpadcu.

 

Príslušný orgán má právo odmietnuť všetky ponuky záujemcov z dôvodu ich neprimeranosti.

 

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového konania v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia stanoviska príslušného orgánu.

 

V Bratislave, dňa 17.07.2017

 

Mgr. Barbora Hříchová, komplementár spoločnosti

HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu