Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 40K/61/2016

OBUV Partizánske, a.s.

 • Úpadca OBUV Partizánske, a.s.
  IČO: 36320595
  Nádražná 891
  95801  Partizánske
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 168 z roku 2017 dňa 4.9.2017
 • Spisová značka - súd 40K/61/2016
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 40K/61/2016 S1792
Text

Verejné ponukové konanie

 

 

Správca úpadcu OBUV Partizánske, a.s., v konkurze, Nádražná 891, 958 01 Partizánske, IČO: 36 320 595 vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) a nasl. ZKR prvé kolo verejného ponukového konania na predaj súborov majetku (zverejneného v obchodnom vestníku pod číslom 116/2017 zo dňa 19.06.2017 a 142/2017 zo dňa 26.07.2017)

 

- hnuteľné veci - skladové zásoby obuvi a príslušenstva k obuvi (súbor vecí) (((č. súp. zložky 1. - 236.; 368. - 427.)))

 

- hnuteľné veci - zariadenia predajní (tieto môžu byť predávané aj ako jednotlivé veci) (((č. súp. zložky 237. - 328.; 526. - 531.)))

 

- hnuteľné veci - výpočtová technika (tieto môžu byť predávané aj ako jednotlivé veci) (((č. súp. zložky 339. - 367.; 483. - 525.)))

 

- pohľadávky (((č. súp. zložky 481. a 482.)))

 

 

patriacich do súpisu majetku podstát, tak že záujemca predloží svoju ponuku do ponukového konania písomne správcovi do sídla jeho kancelárie: JUDr. Barbora Koncová, správca, sídlo kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín najneskôr do 18.09.2017.

 

Na ponuky doručené po uvedenom termíne sa nebude prihliadať. Obálka musí obsahovať špecifikáciu hnuteľnej veci, resp. hnuteľných vecí, návrh cenovej ponuky, meno, priezvisko, rodné číslo resp. obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu. Návrh cenovej ponuky musí byť datovaný a podpísaný záujemcom. Obhliadku majetku úpadcu je potrebné dohodnúť vopred v sídle kancelárie správcu. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle správcu do 10 dní od uplynutia termínu na predkladanie ponúk za prípadnej účasti zástupcu veriteľov, pričom správca ponuky písomne vyhodnotí a bezodkladne upovedomí o výsledku otvárania obálok záujemcov.

Majetok úpadcu môže byť v tomto kole predaný záujemcovi s najvýhodnejšou ponukou kúpnej ceny po splnení ďalších formálnych náležitostí. Správca si vyhradil právo odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov.

Úspešní záujemcovia budú o výsledku vyhodnotenia ponúk bezodkladne písomne informovaní, pričom následne bude so záujemcom uzavretá kúpna zmluva. Víťazný záujemca je povinný uhradiť kúpnu cenu a hnuteľnú vec si fakticky prevziať „ako stojí a leží“ v lehote do 7 dní odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.       

Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté v kancelárii správcu, prípadne na č. tel.: 0918 803 803.

 

28.08.2017

JUDr. Barbora Konocová