Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4R/12/2016

SWT logistics s.r.o.

 • Úpadca SWT logistics s.r.o.
  IČO: 47035161
  M. R. Štefánika 70
  962 12  Detva
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 183 z roku 2017 dňa 26.9.2017
 • Spisová značka - súd 4R/12/2016
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 4R/12/2016/S1568
Text

 

Oznam dozorného správcu o zavedení dozornej správy

 

KP recovery, k.s., sídlom Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L, so sídlom správcovskej kancelárie Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1568, dozorný správca dlžníka: SWT logistics s.r.o., sídlom M.R. Štefánika 70, 962 12 Detva, IČO: 47 035 161, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 23781/S (ďalej aj ako len „Dlžník“) týmto oznamuje v zmysle ust. § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako len „ZKR“) zavedenie dozornej správy nad Dlžníkom.

 

Subjekt podliehajúci dozornej správe:

 

SWT logistics s.r.o.

Sídlo:                                                M. R. Štefánika 70, 962 12 Detva

IČO:                                                  47 035 161

Zapísaný:                                         v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

oddiel: Sro, vložka číslo: 23781/S

              

Dozorný správca:

 

KP recovery, k.s.

Sídlo kancelárie:                            Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica

Sídlo:                                                Sládkovičova 6, 010 01 Žilina

IČO:                                                  46 404 503

Zapísaný:                                         v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel: Sr, vložka č.: 10107/L

Zn. správcu:                                    S 1568

 

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 1 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR. V zmysle ustanovenia § 165 ZKR účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku SR dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu Dlžníkom, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na majetok Dlžníka.

 

Právne úkony podliehajúce súhlasu dozorného správcu:

 

Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom Dozorného správcu:

   1. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby,
   2. nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe,
   3. nadobudnutie, prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti Dlžníka alebo iného majetku Dlžníka, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom,
   4. vykonanie právneho úkonu voči osobe spriaznenej s Dlžníkom v zmysle ust. § 9 ZKR, a to právneho úkonu, ktorý je mimo rámca bežných právnych úkonov súvisiacich s bežnou prevádzkou podniku Dlžníka,
   5. vykonanie právneho úkonu, ktorým sa Dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 20% z jeho obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, resp. účtovný rok,
   6. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov,
   7. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou,
   8. realizácia akéhokoľvek plnenia voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií,
   9. uznanie prihlásenej pohľadávky popretej správcom v rámci reštrukturalizácie zo strany dlžníka v zmysle ust. § 124 ods. 7 ZKR, vrátane uznania záväzku učineného na súde v konaní o určenie popretej pohľadávky.
 1.  

 

Poučenie:

 

V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

 

KP recovery, k.s., dozorný správca