Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/36/2016

F.B.A., s.r.o.

 • Úpadca F.B.A., s.r.o.
  IČO: 47347651
  Nám. hraničiarov 6/a / 0
  85103  Bratislava-Petržalka
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 186 z roku 2017 dňa 29.9.2017
 • Spisová značka - súd 4K/36/2016
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 4K/36/2016 S1754
Text

V právnej veci úpadcu F.B.A., s.r.o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zverejneným v Obchodnom vestníku č. 232/2016 zo dňa 05.12.2016, sp.zn.: 4K/36/2016 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu MK Recovery, k.s., správca S 1754, so sídlom kancelárie Cintorínska 22, 811 08 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod. do 16.00 hod. Termín je nutné vopred si dohodnúť na tel.č.: +421 2 43412453 alebo mailom na spravca@kuchtova.sk

MK Recovery, k.s., správca