Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. v konkurze
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2018 dňa 18.5.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

Výzva na prihlásenie pohľadávky

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa  03. mája 2018, č.k. 38K/9/2017, ktoré bolo  zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10. mája  2018, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu MM KREDIT, s.r.o., v konkurze, Rozkvet 2043/84, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 46 842 128,   V zmysle  zákona č. 7/2005 Z.z. O konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dni od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca, Námestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika,  k číslu konania 38K/9/2017. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.  Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu.  Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je  účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu,  prípadne dôvod, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.  Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú  zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt  nie je známy z dokumentov dlžníka.

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová

Notification to foreign creditors

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Trenčín, dated 03th of maj 2018,  No. 38K/9/2017, which   was published in the Government Journal on the  dated 10th of maj 2018 bankruptcy procedure was on the Debtor : MM KREDIT, s.r.o. v konkurze, Rozkvet 2043/84, 017 01  Považská Bystrica, IČO: 46 842 128, Slovakia citizen. Declaration of bankruptcy, the bankruptcy starts. Bankruptcy is considered a statement posted on the resolution of bankruptcy proceedings in the Commercial Bulletin.  According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one original to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80  Trenčín, Slovak Republic, to the No. 38K/9/2017 and in one originals to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca, Namestie slobody 1618/6, 020 01 Púchov,  Slovak republic

Registrations that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse.

Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who have a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of debtor, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a specials registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legals cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate se and publishe on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or annnounca, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In case a non – financial claim is lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not be cosidered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic, a representative with an adress or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal. Registration form, which was delivred to trustee or District court can not be correct or amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the debtor.

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová,bankruptcy trustee