Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. v konkurze

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. v konkurze
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 104 z roku 2018 dňa 31.5.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

Správca úpadcu: MM KREDIT, s.r.o. v konkurze, so sídlom Rozkvet 2043/84, 017 01  Považská Bystrica, oznamuje účastníkom konkurzného konania, v zmysle ust. § 85 ods. 2 ZKR, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárií správcu, Námestie slobody 1618/6, 020 01  Púchov, a to v pracovných  dňoch od 8.00 hod do 11.30 hod a od 12.30 hod do 15.00 hod. Termín je potrebné vopred dohodnúť  na tel. č. 042/4628352, 0905 626670 alebo emailom na spravca@factum.sk.

JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca