Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 118 z roku 2018 dňa 20.6.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty dňa 15. 6. 2018 doručené:

1. Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa, EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., IČO: 31 329 209, Komjatická 73, Nové Zámky, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 319,20 € a pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 159,60 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 242 – 243,

2. Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa, Dušan Macho, IČO: 40 801 314, Hviezdoslavova 37/78, Práznovce, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 3 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 4 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 5 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 6 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 7 v celkovej sume 684,00 €, pohľadávku pod por. č. 8 v celkovej sume 684,00 € a pohľadávku pod por. č. 9 v celkovej sume 684,00 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 244 – 252.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.