Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137 z roku 2018 dňa 18.7.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručené:

- dňa 11. 7. 2018 Prihláška pohľadávky veriteľa, BETA – CARS s.r.o., IČO: 47 720 221, Drevárska 23, 902 01 Pezinok, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 412,65 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 256,

- dňa 13. 7. 2018 Prihláška pohľadávky veriteľa, VÚB Leasing, a. s., IČO: 31 318 045, Mlynské nivy 1, 820 05 Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 82 608,50 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 257.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.