Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 145 z roku 2018 dňa 30.7.2018
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci úpadcu: ELEKTROKARBON a. s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: VSH s.r.o., IČO: 50 644 548, Kameničany 308, Kameničany, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávky pod por. č. 1 v celkovej sume 1 022,80 €, pod por. č. 2 v celkovej sume 105,12 €, pod por. č. 3 v celkovej sume 1 649,04 €, pod por. č. 4 v celkovej sume 1 275,60 €, pod por. č. 5 v celkovej sume 991,80 €, pod por. č. 6 v celkovej sume 1 557,36 €, pod por. č. 7 v celkovej sume 127,20 €, pod por. č. 8 v celkovej sume 1 149,00 €, pod por. č. 9 v celkovej sume 336,00 €, pod por. č. 10 v celkovej sume 1 186,20 €, pod por. č. 11 v celkovej sume 117,60 €, pod por. č. 12 v celkovej sume 660,00 €, pod por. č. 13 v celkovej sume 1 462,80 €, pod por. č. 14 v celkovej sume 858,60 € a pod por. č. 15 v celkovej sume 1 049,76 €, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok pod č. 260 – 274.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.