Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v likvidácii“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 160 z roku 2018 dňa 20.8.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

Zápisnica z prvej schôdze veriteľov úpadcu MM KREDIT, s.r.o. v konkurze, IČO: 46 842 128, konanej dňa 09.08.2018.

Program schôdze:

 1. Otvorenie
 2. Správa o činnosti správcu a o stave konkurzného konania
 3. Voľba členov veriteľského výboru
 4. Rozhodovanie o výmene správcu
 5. Záver

Predseda schôdze:  JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová

Prítomní veritelia – na konanie schôdze sa nedostavil  žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky.

Správca otvoril prvú schôdzu veriteľov úpadcu MM KREDIT, s.r.o. v konkurze a konštatoval,  že schôdza veriteľov nie je uznašaniaschopná, vzhľadom na to, že nie je prítomný aspoň jeden veriteľ oprávnený na schôdzi hlasovať. 

Správca konštatuje, že pôsobnosť veriteľského výboru v súlade s ust. §39 zákona č. 7/2008 Z.z.  ZKR  vykonáva súd.    Správca preto schôdzu o 10,15 hod ukončil.

V Púchove, 09. 08.2018, Zapísal: JUDr. Ing. Gabriela Štrbáňová, správca