Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/76/2009

VOKAS spol. s r.o.

 • Úpadca VOKAS spol. s r.o.
  IČO: 35798106
  Mierová 54
  900 44  Tomášov
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 184 z roku 2018 dňa 24.9.2018
 • Spisová značka - súd 3K/76/2009
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 3K/76/2009 S1211
Text

Číslo

súpisovej

zložky

majetku

 

 

 

V Š E O B E C N Á    P O D S T A T A


 

súpisová zložka majetku

      3.

PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA

celková suma: 42.496,95 €

mena: EURO

dlžníci v 1. až 3.rade (zodpovedajú za dlh spoločne a nerozdielne):

 1. Ružena Kaszová, bytom Alžbetínska 1043/15A, 900 44 Tomášov
 2. Michal Kasz,  bytom Alžbetínska 1043/15A, 900 44 Tomášov
 3. Jozef Vojtek, bytom Ružový háj 1353/5, 929 01 Dunajská Streda

právny dôvod vzniku pohľadávky: peňažná pohľadávka vo výšle 42.496,95 € priznaná právoplatným (od 27.12.2017) a vykonateľným (od 31.12.2017) rozsudkom Okresného súdu Bratislava I, vedenom pod spis.zn.3 Cbi20/2011 zo dňa 19.10.2017 v konaní o náhradu škody, t.č. pohľadávka vymáhaná exekučne

súpisová hodnota: 42.496,95 €

deň zápisu do súpisu majetku: 27.02.2018

dôvod zápisu do súpisu majetku: § 67 ods. 1 písm. b)

Mgr,Jana Lenková, správca úpadcu