Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013

ForHaus s.r.o.

 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  960 01  Zvolen
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 204 z roku 2018 dňa 22.10.2018
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013
 • Súd Okresný súd Banská Bystrica
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013 S1541
Text

Oprava súpisu majetku všeobecnej podstaty               

Správca úpadcu ForHaus s.r.o., I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 28 (ďalej len „Úpadca“)  týmto zverejňuje opravu súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.  161/2013 pod značkou záznamu K014788 dňa 21.08.2013 v časti  súpisových položiek majetku – peňažné pohľadávky:

 • peňažná pohľadávka dlžníka HRIVIS dealing, s.r.o., IČO: 31375006, vo výške 8.567,75 €, súpisová hodnota 8.567,75 €;
 • peňažná pohľadávka dlžníka Ing.Karol Letko, vo výške 4,88 €, súpisová hodnota 4,88 €;
 • peňažná pohľadávka dlžníka Peter Štuller, vo výške 5.409,60 €, súpisová honota 5.409,60 €;

   (ďalej len „Súpis všeobecnej podstaty“)

  a to z dôvodu, že pri vyhotovovaní Súpisu všeobecnej podstaty došlo k zapísaniu neexistujúcich peňažných pohľadávok na základe nesprávnych podkladov a údajov v účtovnej evidencii Úpadcu.

  Vo zvyšnej časti ostáva Súpis všeobecnej podstaty úpadcu nezmenený.

   

  V Banskej Bystrici, 17.10.2018

  Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M

  správca Úpadcu