Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 38K/9/2017

MM KREDIT, s.r.o. „v konkurze“

 • Úpadca MM KREDIT, s.r.o. „v konkurze“
  IČO: 46842128
  Rozkvet 2043/84 / 0
  01701  Považská Bystrica
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 230 z roku 2018 dňa 29.11.2018
 • Spisová značka - súd 38K/9/2017
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 38K/9/2017 S1372
Text

VYHLÁSENIE    PONUKOVÉHO   KONANIA

JUDr, Ing. Gabriela  Štrbáňová,  správca konkurznej podstaty úpadcu  MM KREDIT, s.r.o. v konkurze, Rozkvet 2043/84,  017 01 Považská Bystrica, IČO: 46 842 128,  v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu  vyhlasuje   v zmysle § 92 ods. 1, písm. d) zákona  č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií: I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

P.č.

Typ súpisnej položky majetku

Súpisová hodnota v Eur

 1

Flipchart (tabuľa) s odkladacou lištou na popisovače

50,00

 2

Skrinka kancelárska

30,00

 3

Kancelársky stolík so zásuvkami

70,00

 

 Celkom

150,00

Aktualizovaný súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV 131/2018 dňa 10.07.2018.  Majetok sa speňažuje  ako súbor vecí.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššie ponúknutú cenu, najmenej však  vo výške 100 % súpisovej hodnoty t. j. 150,00 Eur za súbor vecí.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku a podmienok predaja  si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č. 042/4628352, príp. e-mailom na adrese: spravca@factum.sk a to do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na vyžiadanie je možné vykonať obhliadku súboru hnuteľných vecí.

Podmienky ponukového konania:

Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej  obálke s výrazným označením „VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE 38K/9/2017“ – NEOTVÁRAŤ.  Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené  do  15 dní od zverejnenia  ponukového kola v obchodnom vestníku.  Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá bude doručená po skončení lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.  Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu. Raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

 1. Náležitosti  ponuky: riadna identifikácia vecí ako celok, ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu. Právnická osoba preukazuje totožnosť výpisom z obchodného alebo iného registra nie starším  ako 30 dní,  fyzická  osoba živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim jej podnikateľskú činnosť. Nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží fotokópiu OP. Záujemca tiež predloží čestné vyhlásenie o tom že nemá žiadne záväzky voči úpadcovi. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj  doklad  o zaplatení zálohy minimálne vo výške 10 % z navrhovanej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave Tatrabanka, číslo účtu:  IBAN: SK81 1100 0000 0029 2682 8740,   najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Súčasťou ponuky musí byť aj riadne podpísaná dohoda o zmluvnej pokute záujemcom. Túto dohodu si môže každý záujemca vyzdvihnúť v kancelárií správcu pred podaním ponuky.
 2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční   do 3 dní od skončenia ponukového kola  v kancelárií správcu.  Otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ.  
 3. Víťazom verejného ponukového konania sa stane záujemca, ktorý splnil podmienky verejného ponukového konania a súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Ak budú správcovi predložené zhodné ponuky, správca vyzve konkrétnych záujemcov na zvýšenie ponúkanej ceny, v tomto prípade sa víťazom verejného ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola správcovi doručená skoršie. Správca zrealizuje vyhodnotenie predložených ponúk v lehote 3 dní od  uskutočnenia otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov informovať. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7 dní podpísal kúpnu zmluvu. Neúspešným záujemcom bude  do 7 dní od vyhodnotenia ponúk,  vrátená finančná záloha.
 4. V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok  na úhradu zmluvnej pokuty vo výške   10 % zo zaplatenej zálohy na kúpnu cenu v súlade s Dohodou o zmluvnej pokute.

V Púchove, 26. 11. 2018