Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 9K4/2018

TD improve, s. r. o. "v konkurze"

 • Úpadca TD improve, s. r. o. "v konkurze"
  IČO: 46701109
  Cesta k lesu 10288/22
  036 01  Martin
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2018 dňa 28.12.2018
 • Spisová značka - súd 9K4/2018
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 9 K 4/2018 S 1336
Text

                                          Zápisnica z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov

úpadcu TD improve s. r. o. „v konkurze“., so sídlom Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 47701109 

č. k. 9 K 4/2018 S 1336

Dátum a čas konania: 20. 12. 2018 o 10,30 hod.

Miesto konania schôdze: kancelária správcu, Martin, Ul. P. Mudroňa 505/5

Zoznam prítomných veriteľov: podľa prezenčnej listiny (veriteľ č. 4/K KESTA COFFEE, s. r. o. ), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice

Predseda schôdze: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu

Program zasadnutia:

 1. Zahájenie
 2. Doporučenie zástupcu veriteľov k ďalšiemu postupu správcu
 3. Rôzne, Záver

K bodu 1) Správca konkurznej podstaty úpadcu zahájil  prvé zasadnutie zástupcu veriteľov,  ktoré bolo zvolané v súlade s ust. zákona.  

K bodu 2) Správca odovzdal slovo zvolenému zástupcovi veriteľov KESTA COFFEE s. r. o. Martin, ktorý sa vyjadril k návrhu správcu na ďalším postup v tomto konkurznom konaní a bolo dohnuté

 1. ďalšia komunikácia zástupcu veriteľov a správcu bude emailová, pričom správca má povinnosť používať mail zástupcu veriteľov  doložený v správcovskom spise 9 K 4/2018 S 1336
 2. V prípade akýchkoľvek pochybností v ďalšom postupe má povinnosť správca kontaktovať zástupcu veriteľov.

Návrh na uznesenie z prvého zasadnutia zástupcu veriteľov:

UZNESENIE č. 1

Zástupca veriteľov schvaľuje spôsob hlasovania per rollam  emailom, pričom správca má povinnost používať emailovú adresu založenú v správcovskom spise 9 K 4/2018 S 1336

K bodu 3) Po vyčerpaní programu prvého zasadnutia zástupcu veriteľov poďakoval zástupca veriteľov správcovi za účasť a ukončil zasadnutie.  

V Martine dňa 20. 12. 2018

Zapísala: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca