Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/3/2018

ELEKTROKARBON a. s., v konkurze

 • Úpadca ELEKTROKARBON a. s., v konkurze
  IČO: 31412432
  Tovarnícka 412
  955 22  Topoľčany
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 19 z roku 2019 dňa 28.1.2019
 • Spisová značka - súd 27K/3/2018
 • Súd Okresný súd Nitra
 • Spisová značka - správca 27K/3/2018 S1220
Text

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., IČO: 31 341 438, Vajnorská 98, 831 04 Bratislava, zo dňa 27. 11. 2018 vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku úpadcu: ELEKTROKARBON a.s., v konkurze, IČO: 31 412 432, Tovarnícka 412, 955 22 Topoľčany, súpisovej zložky majetku č. 1 zabezpečeného veriteľa: VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.:

č. zl.

opis súpisovej zložky majetku

podiel

súpisová hodnota

1

Motorové vozidlo Škoda Octavia 2,0 TDI Business, EČV: TO996DV, VIN: TMBAJ7NE1G0109737, 110 kW, 1 968 cm2, rok výroby 2015, farba: strieborná metalíza Brilliant.

1

17 500,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do 14. dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR v zalepenej neotvorenej obálke s označením: "PONUKOVÉ KONANIE ŠKODA - NEOTVÁRAŤ"

2. Ponuka záujemcu musí obsahovať:

- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za vozidlo spolu s DPH,

- obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,

- presnú adresu sídla spoločnosti, resp. bydliska fyzickej osoby,

- IČO, DIČ, IČ DPH (pokiaľ boli pridelené) a pri fyzickej osobe aj dátum jej narodenia,

- údaje o bankovom spojení – pobočky banky a čísla účtu,

- emailovú adresu,

- telefonické spojenie,

- súhlas so spracovaním osobných údajov.

- doklad o zložení zábezpeky vo výške 1 500,- € na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo: SK73 7500 0000 0040 1426 6326,

- fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,

- právnická osoba je povinná priložiť fotokópiu výpisu z Obchodného alebo iného registra, spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby,

- podpis záujemcu, fyzickej osoby alebo štatutárneho orgánu právnickej osoby.

3. Záujemcom zaslaná ponuka je pre záujemcu záväzná. Záväznú ponuku zaslanú alebo doručenú na uvedenú adresu správcu nemožno meniť ani dopĺňať a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.

4. Víťazom sa stane záujemca s najvyššou ponukou kúpnej ceny, ak bude odsúhlasený príslušným orgánom.

5. Neúspešným záujemcom sa záloha vráti podľa údajov o bankovom spojení uvedených v ich ponuke.

6. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk alebo telefonicky na: 0948 966 771.

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.